ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

การสอบเพื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร

ว่าด้วยการรับสมัครสอบความรู้เพื่อขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ว่าด้วยสมาชิกราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เพื่อประกอบในการสอบข้อเขียน เพื่อรับวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เพื่อประกอบในการสอบปากเปล่า และรายงานผู้ป่วย เพื่อรับวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 ว่าด้วยอัตราค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกทันตแพทย์ประจำบ้าน อัตราค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการสอบความรู้เพื่อขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 ว่าด้วยอัตราค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกทันตแพทย์ประจำบ้าน อัตราค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการสอบความรู้เพื่อขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการส่งผลงานวิจัยเพื่อประกอบการสอบ เพื่ออนุมัติบัตรสาขาต่าง ๆ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562
สาขา หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขในการสอบ เอกสารประกอบการสอบ Selected reading อื่น ๆ
1.ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2555 แฟ้มผลงาน Selected reading
2.ปริทันตวิทยา พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2) บัตรปริทันต์ Selected reading
3.ทันตกรรมสำหรับเด็ก พ.ศ.2560 พ.ศ.2556 ภาคผนวก Selected reading
4.ทันตกรรมจัดฟัน พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 แฟ้มผลงาน แบบรายงานผู้ป่วย Selected reading แบบขออนุมัตินำรายงานผู้ป่วย
5.ทันตกรรมประดิษฐ์ พ.ศ.2560 พ.ศ.2555 แฟ้มผลงาน Selected reading
6.ทันตสาธารณสุข พ.ศ.2560 พ.ศ.2555 แฟ้มผลงาน ใบรับรองสัดส่วนผลงาน แบบประเมินเอกสารวิชาการประเภทโครงการ แบบประเมินเอกสารวิชาการประเภทผลงานวิจัย Selected reading เอกสารแนะนำเพื่อเตียมตัวสอบ
7.วิทยาเอ็นโดดอนต์ พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 แฟ้มผลงาน Selected reading เอกสารแนบท้าย หมายเลข 1
8.ทันตกรรมหัตถการ พ.ศ.2560 พ.ศ.2558 แฟ้มผลงาน Selected reading
9.วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก พ.ศ.2560 พ.ศ.2558 พ.ศ.2555 แฟ้มผลงาน Selected reading
10.ทันตกรรมทั่วไป พ.ศ.2561 พ.ศ.2556 แฟ้มผลงาน Selected reading
11.ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 แฟ้มผลงาน Selected reading
12.นิติทันตวิทยา พ.ศ.2559