ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

การสอบเข้าฝึกอบรมและทันตแพทย์ประจำบ้าน

ว่าด้วยอัตราค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกทันตแพทย์ประจำบ้าน อัตราค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการสอบความรู้เพื่อขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อประกอบในการสอบข้อเขียนเพื่อรับวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 ระเบียบการเทียบโอนรายวิชาฝึกอบรมสำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 ว่าด้วยอัตราค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกทันตแพทย์ประจำบ้าน อัตราค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการสอบความรู้เพื่อขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 ว่าด้วยอัตราค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกทันตแพทย์ประจำบ้าน อัตราค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการสอบความรู้เพื่อขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561