ค้นหาผู้เชี่ยวชาญ

ทันตแพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร


สาขานิติทันตวิทยา ในประเทศไทย

ชื่อทันตแพทย์ ประเภท จังหวัดหรือเขต ที่ทำงานหลัก / ที่ทำงานรอง
1. ทพ.การุณ เวโรจน์ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
2. พ.ต.ท.หญิงจิตริณี เกียรติบูรณกุล อนุมัติบัตร จ.นครปฐม
 • ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
3. ทพ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
4. รศ.ทพ.เทอดพงษ์ ตรีรัตน์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
5. ทพ.นพ พรตระกูลเสรี อนุมัติบัตร จ.ลำพูน
 • ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
6. พันตำรวจเอกนันทชัย กุศลศิลป์วุฒิ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
7. พ.ต.อ.หญิงบุณฑริกา สุวรรณเวโช อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
8. พล.ต.ตบุรี รัตนสุวรรณ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
9. พ.ต.ท.หญิงปัญจมาพร ชาตะคุณ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10. พ.ต.อ.พิมล บำรุง อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
11. อ.ทพญ.ดร.พิสชา พิทยพัฒน์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
12. ทพญ.ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
13. ทพญ.เมทินี เพชรจู อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
14. พตอ.หญิงรพีพรรณ โชคสมบัติชัย อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
15. พ.ต.อ.หญิงวสุ เทพชาตรี อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
16. พ.ต.ต.หญิงวันวิสาข์ นามวงษ์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
17. พ.ต.ท.หญิงศศลักษณ์ ดวงอัมพร อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
18. ผ.ศ.ทพญ.ศิรินันท์ วิเศษสินธุ์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
19. ทพ.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
20. ทพญ.สีตลา แสงกาญจนวนิช อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
21. พลตำรวจตรีสุรศักดิ์ จ้อยจำรูญ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
22. ทพญ.อภิรุม จันทน์หอม อนุมัติบัตร -
 • กรุงเทพมหานคร
23. พ.ต.อ.หญิงอมรรัตน์ วณิชโยบล อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
24. ทพ.ดร.อะนัฆ เอี่ยมอรุณ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่