ค้นหาผู้เชี่ยวชาญ

ทันตแพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร


สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ในประเทศไทย

ชื่อทันตแพทย์ ประเภท จังหวัดหรือเขต ที่ทำงานหลัก / ที่ทำงานรอง
1. ทพญ.กชพร พ่วงพันธุ์งาม วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
2. ทพญ.กนกพร จันทร์คล้าย วุฒิบัตร จ.สตูล
 • ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
3. ทพญ.กมลรัฐ นวนคงรอด วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
4. ทพ.กรกฤษณ์ บุญราช วุฒิบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
5. ทพญ.กรรวี เขียวเจริญ วุฒิบัตร เขตพญาไท
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
6. ผศ.ทพ.กรัสไนย หวังรังสิมากุล อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
7. ทพ.กฤชตินันท์ อุไรวรรณ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
8. ทพ.กฤตภาส จันทร์แสงฟ้า วุฒิบัตร จ.นครปฐม
 • ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
9. ทพญ.กฤติยา นครครื้น วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
10. ทพ.กฤษสิทธิ์ วารินทร์ วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
11. ทพ.กษม อายตวงษ์ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
12. ทพ.กองพล ดอกบัวแก้ว วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
13. ทพญ.กัญญาลักษณ์ กิจเจริญศักดิ์กุล วุฒิบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
14. ทพ.กันตพงศ์ พูนทรัพย์ วุฒิบัตร จ.สกลนคร
 • ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
15. ทพ.กัลย์ จันทรนิยม วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
16. ทพญ.กาญจนา สิงขโรทัย วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
17. ทพ.กำธร อุทรักษ์ วุฒิบัตร จ.จันทบุรี
 • ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
18. ทพญ.กิ่งเกศ อักษรวงศ์ วุฒิบัตร จ.นครศรีธรรมราช
 • ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
 • ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
19. ทพ.กิตติ์วัตร กิตติ์เรืองพัชร อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 • แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
20. ทพ.กิตติศักดิ์ ขจรรุ่งเรือง วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
21. ทพ.กิติ ศิริวัฒน์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
22. ทพญ.กีรติกุล รัตนพงศ์ วุฒิบัตร จ.ยะลา
 • ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
23. ทพ.กู้ศักดิ์ คงอินทร์ วุฒิบัตร จ.นครสวรรค์
 • ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
 • ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
24. ผศ.ทพญ.ดร.เกศกัญญา สัพพะเลข อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
25. ทพญ.เกศศจี นาครัตน์ วุฒิบัตร จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
26. ทพ.เกียรติศักดิ์ ปั้งวณิช วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
27. ทพ.นพ.เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
28. ร้อยตรีหญิงเกื้อกูล ผสมทรัพย์ วุฒิบัตร จ.ลำปาง
 • ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
29. ทพ.ไกรฤกษ์ ศรีสุขวัฒนานันท์ วุฒิบัตร -
 • เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
30. ทพญ.ขนิษฐา เจนวณิชสถาพร อนุมัติบัตร จ.สุราษฎร์ธานี
 • ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
 • ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
31. ทพ.ขนิษฐ์ ธเนศวร อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
32. ทพ.คณาธิป อินทร์ทอง วุฒิบัตร จ.นครศรีธรรมราช
 • ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
33. นพ. ทพ.คณิน อรุณากูร อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
34. อ.ทพ.คมสันต์ อภิญญาอุปถัมภ์ วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
35. ทพญ.จริญดา ไทยแสงสง่า อนุมัติบัตร เขตห้วยขวาง
 • แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
36. ทพญ.จริยา โล่ห์สวัสดิ์กุล วุฒิบัตร จ.ราชบุรี
 • อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
37. ทพญ.จริยา พรสุมาลี วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
38. ทพ.จรูญพันธ์ อธิกชัย วุฒิบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
39. ทพ.จักรพงษ์ รัฐสถาพรชัย วุฒิบัตร จ.สุรินทร์
 • ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
40. ทพ.จักรพันธุ์ สามไพบูลย์ วุฒิบัตร เขตหลักสี่
 • แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
41. ทพญ.จิตรลดา บำรุงกิจเจริญ วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
42. ทพญ.จินดา ลีลารัศมี วุฒิบัตร เขตบางกอกน้อย
 • แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
43. ทพ.จิรวิชญ์ ฐิติโชตอนันต์ วุฒิบัตร จ.กาญจนบุรี
 • ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
44. ทพ.จิรัฏฐ์ เมธะพันธุ์ วุฒิบัตร จ.น่าน
 • ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน
45. ทพญ.จุติพร จันทร์แป้น วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
46. ทพ.นพ.จุมภฎ อิทธิชัยศรี อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
47. ทพญ.จุไรรัตน์ เจริญสวรรค์ วุฒิบัตร จ.ฉะเชิงเทรา
 • ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
48. ทพญ.จุฬาลักษณ์ ธีราธินันท์ วุฒิบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
49. อ.ทพ.เจนกฤษฎิ์ อุปดิสสกุล วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
50. ทพ.เจษฎา ลาภสุขกิจกุล วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
51. ทพญ.โจมา แสงแก้ว วุฒิบัตร จ.นครพนม
 • ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
52. ทพ.ฉลองรัฐ เดชา วุฒิบัตร จ.หนองบัวลำภู
 • ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
53. ทพญ.ฉัตรชญาธ์ พึ่งผูก วุฒิบัตร เขตบางเขน
 • แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
54. ทพญ.ฉัตราภรณ์ ศุภจำรูญ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
55. ทพญ.ชนกานต์ เปานิล วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.กุฏโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
56. ทพ.ชนธีร์ ชิณเครือ วุฒิบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
57. ทพญ.ชมพูนุท ชำนาญช่าง วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
58. ทพญ.ชมัยพร อัญชุลีพร วุฒิบัตร จ.บุรีรัมย์
 • อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
59. ทพญ.ชลธิชา อารมย์เสรี อนุมัติบัตร จ.ฉะเชิงเทรา
 • ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
 • แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
60. ทพญ.ชลธิดา อรรถาผล วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
61. ทพ.ชลธิศ ศุกระกาญจน์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
62. ทพ.ชลวิทย์ วงศ์ไพโรจน์พานิช วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
63. พ.ท. ทพ.ชลศักดิ์ เจียสกุล อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
64. ทพ.ชวินทร์ อัครวรกุลชัย วุฒิบัตร เขตบางกอกน้อย
 • แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 • แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
65. ทพ.ชัชวาล อมรกาญจนวัฒน์ วุฒิบัตร จ.สุรินทร์
 • ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
66. ทพญ.ชัญญรัช เกียรติตั้ง วุฒิบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
67. ทพ.ชัยณรงค์ โกศลศุภศิริชัย วุฒิบัตร เขตห้วยขวาง
 • แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
68. ทพ.ชัยฤกษ์ จุฑากิตติ อนุมัติบัตร จ.ตรัง
 • ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
69. ทพ.ชากร วรกุลพิพัฒน์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
70. ทพ.นพ.ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทร อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
71. ทพ.ชำนาญ พลอยประดิษฐ์ วุฒิบัตร จ.เชียงราย
 • ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
72. ทพ.ชินโชติ เข็มลา วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
73. ทพ.เชิดพันธุ์ เบญจกุล วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
74. ทพ.เชื้อชาย ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ อนุมัติบัตร - (เสียชีวิต)
75. ศ.กิตติคุณ นพ.ทพ.เชื้อโชติ หังสสูต อนุมัติบัตร - (เสียชีวิต)
76. ร.อ.หญิง ทพญ.โชติกา พันธุ์คำ วุฒิบัตร เขตดุสิต
 • แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 • แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
77. ทพญ.ฐัชญา แตงอุทัย วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
78. ทพญ.ฑาริกา เขียนสาร์ วุฒิบัตร จ.เลย
 • ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย
79. ทพญ.ณฐลี โรสน้อยสุวรรณ วุฒิบัตร จ.บุรีรัมย์
 • ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
80. ทพ.ณรงค์ศักดิ์ บุญเฉลียว อนุมัติบัตร จ.สุรินทร์
 • ต.กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
81. ทพ.ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
82. ผศ.ทพญ.ณฤษพร ชัยประกิจ วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
83. ทพญ.ณัฎฐา ชุมสุพรรณวารี วุฒิบัตร จ.พะเยา
 • ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
84. ทพ.ณัฎฐ์ ศรีวชิรวัฒน์ อนุมัติบัตร จ.นครปฐม
 • ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
85. ทพ.ณัฏฐ์ เอี่ยมสุภาษิต วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
86. ทพ.ณัฐกร แซ่เหง่า วุฒิบัตร เขตคันนายาว
 • แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
87. ทพญ.ณัฐชยา ทองมาลัย วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
88. ทพ.ณัฐดนัย พัฒนจักร วุฒิบัตร จ.อุดรธานี
 • ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
89. ทพ.ณัฐธน อึ้งภูรีเสถียร วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90. ทพ.ณัฐพงศ์ ธรรมภักดี วุฒิบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
91. ทพ.ณัฐพงศ์ อธิกิจรุ่งเรือง วุฒิบัตร จ.สุราษฎร์ธานี
 • ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
92. ดร.นพ.ทพ.ณัฐพงศ์ สิรินทวัฒน์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
93. ทพ.ณัฐพฤทธิ์ จันทวัชรากร วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
94. ทพ.ณัฐพล วาณิชย์โรจนรัตน์ วุฒิบัตร จ.สุพรรณบุรี
 • ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
95. ทพ.ณัฐพล ผ่องแผ้ว วุฒิบัตร จ.นครศรีธรรมราช
 • ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
96. ศจ.ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
97. ทพ.ณัฐวุฒิ เทือกสุบรรณ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
98. ทพ.ดนตรี ครุธศิลกานันท์ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
99. ทพญ.ดนัยา ศุภกาญจนกันติ วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
100. ทพญ.ดวงพร อนุอัน วุฒิบัตร จ.ระนอง
 • ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
101. ทพญ.ดวงฤดี จิรปฐมสกุล วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
102. ทพ.ดุษฎี ฤกษ์เมธา วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
103. ผศ.ทพ.เดช เมธา อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
104. ทพ.เดชฤทธิ์ ไชยชนะ วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.กุฏโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
105. นาวาเอกตติย บุนนาค อนุมัติบัตร เขตธนบุรี
 • แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
106. น.ต.ตฤณ รื่นรมย์ วุฒิบัตร จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
107. ทพญ.เตือนใจ กล้าแข็ง วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
108. รศ.ทพ.ทองนารถ คำใจ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
109. ทพญ.ทัศไนย์ ตั้งมั่นคงวรกูล วุฒิบัตร จ.นครสวรรค์
 • ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
110. ทพ.ทีปวัฒน์ วิถีรุ่งโรจน์ วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
111. รศ.ทพ.เทพฤทธิ์ วัตรภูเดช อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
112. ทพ.ธงชัย นันทนรานนท์ อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
113. ทพ.ธงชาติ ศิริพันธ์ วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
114. ทพ.ธนกร ลิรัฐพงค์ วุฒิบัตร จ.เชียงราย
 • ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
115. พ.อ.ธนกฤต นพคุณวิจัย อนุมัติบัตร จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
116. ทพ.ธนนท์ชัย ลิมปสวัสดิ์ไพศาล วุฒิบัตร จ.บุรีรัมย์
 • ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
117. ทพ.ธนพงษ์ สันติอุดมชัย วุฒิบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
118. ทพญ.ธนพร ทองจูด วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
119. ทพ.ธนพล อริยะนันทกะ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
120. ทพ.ธนพันธุ์ ลีลานันทกิจ วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
121. ทพ.ธนะศักดิ์ เชงสันติสุข อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
122. ทพ.ธนัย ทรัพย์จรรยา วุฒิบัตร จ.นครราชสีมา
 • ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
123. ทพญ.ธนาภรณ์ ต่อศรีเจริญ วุฒิบัตร จ.กาญจนบุรี
 • ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
124. ทพญ.ธนิชา ปิ่นคล้าย วุฒิบัตร จ.ชัยภูมิ
 • ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
125. ทพญ.ธัญญพัทธ์ อิงบุญมีสกุล วุฒิบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
126. ทพญ.ธัญญารัตน์ สุวรรณบัณฑิต วุฒิบัตร จ.ยะลา
 • ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
127. ทพ.ธันว์นฤน สุจิพงศ์ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
128. ทพญ.ธิติมา รักซ้อน วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
129. อ.ทพ.ธีรณัฐ ชัยยะสมุทร วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
130. ทพ.ธีรพงษ์ ขันกสิกรรม วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
131. รศ.ทพญ.ดร.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
132. ทพ.ธีรวัต ผายป้องนา วุฒิบัตร จ.สกลนคร
 • ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
133. ทพ.ธีระพล สูงแข็ง วุฒิบัตร จ.อุดรธานี
 • ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
134. ทพ.นที นนท์ภาษโสภณ วุฒิบัตร จ.นครปฐม
 • ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
135. ทพญ.นนทิยา ธนพัฒน์กิติโรจน์ วุฒิบัตร จ.ชุมพร
 • ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
136. ทพ.นรินทร์ ไชยประดิษฐ์ วุฒิบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
137. ทพ.นฤทธิ์ ลีพงษ์ อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
138. ทพญ.นวลละออ หล่อสุวรรณศิริ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
139. ทพญ.นันทพร นวลจันทึก วุฒิบัตร จ.สระบุรี
 • ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
140. ทพญ.นัยนา จรสุขัง วุฒิบัตร จ.หนองคาย
 • ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
141. ทพ.นาถ นันทรัตพันธุ์ วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
142. ทพ.นิติ ศรีมงคลถาวร วุฒิบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
143. ทพ.นิติ จำปาเจียม วุฒิบัตร จ.ชัยภูมิ
 • ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
144. ทพ.นิพนธ์ ชัยศรีสุขอำพร อนุมัติบัตร จ.ลำปาง
 • ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
 • ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
145. นพ.ทพ.นิพนธ์ คล้ายอ่อน วุฒิบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
146. ทพ.นิรันดร์ ภูริศรีพงศ์ วุฒิบัตร จ.สกลนคร
 • ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
147. ทพญ.นิศรา วัฒนานิวัต วุฒิบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
148. ทพญ.นุชดา ศรียารัณย อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
149. ทพ.บริบูรณ์ นาวาเจริญ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
150. นพ.ทพ.ดร.บวร คลองน้อย อนุมัติบัตร เขตจอมทอง
 • แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
151. ทพ.บัณฑูรย์ สิทธิกรสวัสดิ์ วุฒิบัตร เขตสายไหม
 • แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
152. ผศ. ทพญ.บุญจิรา อนุกูล อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
153. นาวาตรีหญิงบุญญนาถ กึนสี วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
154. ทพ.บุญฤทธิ์ สอาดเอี่ยม วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
155. ทพญ.ดร.บุศนา คะบุศย์ วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
156. ทพญ.บุษราคัม สุวรรณโณ วุฒิบัตร จ.ตรัง
 • ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
157. ทพญ.ปฐมพร สอ้านวงศ์ วุฒิบัตร จ.ปราจีนบุรี
 • ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
158. ทพ.ประกาศิต อาชีวะ วุฒิบัตร จ.ตาก
 • ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
159. ทพ.ประกิจ ศิริไชย วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
160. ทพ.ประภากร จำนงประสาทพร วุฒิบัตร จ.สมุทรปราการ
 • ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
161. ทพ.ประมินทร์ จีระศิลป์ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
162. ทพ.ประสาน ตั้งจาตุรนต์รัศมี อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
163. ทพ.ปริย แก้วประดับ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
164. รศ.ทพญ.ปริศนา ปริพัฒนานนท์ อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
165. ทพญ.ปวีณวรรณ สุวรรณเกต อนุมัติบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
166. ทพญ.ปวีณา คุณาธิปพงษ์ วุฒิบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
167. ทพ.ปวีร์ พีรภูติ วุฒิบัตร จ.นครศรีธรรมราช
 • ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
168. ทพ.ปวีร์ กาวิละ วุฒิบัตร จ.นครพนม
 • ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
169. ทพ.ปัญญา ลิ่มเจริญ วุฒิบัตร จ.นราธิวาส
 • ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
170. ทพญ.ปัทมวรรณ มโนสุทธิ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
171. ทพญ.ปานจิต อนันต์พรฤดี วุฒิบัตร จ.ฉะเชิงเทรา
 • ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
172. ทพญ.ปาริฉัตร ลิ้มสุวรรณ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
173. ทพญ.ปาหนัน ศาสตรวาหา อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
174. ทพ.ปิยวัตร เขียงทอง อนุมัติบัตร - (เสียชีวิต)
175. ทพ.ปิยะรัฐ สุตเตมีย์ วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
176. ทพ.เผด็จ ตั้งงามสกุล อนุมัติบัตร เขตคลองเตย
 • แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
177. ทพ.พงศธร สัจจาธรรม วุฒิบัตร จ.จันทบุรี
 • ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
178. ทพ.พงษภร วงศ์สายตา วุฒิบัตร จ.มุกดาหาร
 • ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
179. พันตำรวจโทพจนารถ พุ่มประกอบศรี อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
180. ทพ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
181. ทพญ.พรทิพย์ ฟองเจริญ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
182. ทพ.พรวิทย์ ประภาอนันตชัย วุฒิบัตร จ.ศรีสะเกษ
 • ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
183. ทพ.พฤฒิ สันติภาพ วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
184. อ.ทพ.พฤทธิ์ ชิวปรีชา วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
185. ทพญ.พลอย ยงวานิชจิต วุฒิบัตร จ.หนองคาย
 • ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
186. ทพ.พสธร ฉันทแดนสุวรรณ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
187. ผศ(พิเศษ)ทพญ.พัชรี กัมพลานนท์ อนุมัติบัตร จ.นครราชสีมา
 • ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
188. ทพญ.พันทิพย์ สังวรินทะ วุฒิบัตร เขตวัฒนา
 • เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
189. ทพ.พันธุ์ศักดิ์ สังข์สัพพันธ์ วุฒิบัตร จ.กระบี่
 • ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
 • ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
190. ทพ.พันแสง แสงสุวรรณ อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
191. ทพ.พิชัย วิทยากิตติพงษ์ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
192. ทพ.พิชิต งามวรรณกุล วุฒิบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
 • แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
193. ทพ.พิเชษฐ คงเพชรสถิตย์ วุฒิบัตร จ.สมุทรปราการ
 • ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
194. ทพญ.พิมพ์ชยา ดุษฎีพันธนนท์ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
195. ทพญ.พิมพ์รำไพ โมรานนท์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
196. พ.ต.อ.พิมล บำรุง อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
197. ทพญ.พิศุทธิ์ธรณ์ กังวลกิจ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
198. ทพ.พุฒิพงศ์ ตั้งพีระสิทธิ์ วุฒิบัตร จ.ชัยภูมิ
 • ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
199. ทพญ.พุทธกรอง รักษ์สันติกุล วุฒิบัตร จ.ปราจีนบุรี
 • ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
200. ทพ.พูน นทเกล้า วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
201. ทพญ.เพ็ญศิริ พิริยสุพงศ์ วุฒิบัตร จ.มหาสารคาม
 • ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
202. ทพญ.เพลิน ลัพธานันต์ วุฒิบัตร จ.จันทบุรี
 • ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
203. ทพ.เพียรชัย เธียรโชติ อนุมัติบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
204. ทพ.ไพบูลย์ แสงยืนยงพิพัฒน์ วุฒิบัตร จ.สตูล
 • ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
 • ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล
205. ทพ.ไพโรจน์ ศรีอรุณ อนุมัติบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
206. ผศ.พิเศษ.ทพ.ไพศาล กังวลกิจ อนุมัติบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
 • ต.บ้านโขด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
207. ทพ.ไพศาล ประธานพิพัฒน์ วุฒิบัตร จ.เพชรบูรณ์
 • ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
208. ทพ.ฟิสิกส์พงษ์ บึงมุม วุฒิบัตร จ.บึงกาฬ
 • ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
209. ทพญ.ภัคสินี กมลรัตนกุล วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
210. ผศ.ทพญ.ภัทรมน รัตนาพันธุ์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
211. ทพ.ภัทรวุฒิ ลิมป์ชนาภา วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
212. ทพญ.ภัทิรา ตันติภาสวศิน วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
213. ทพญ.ภัสสรา ช่างเกตุ วุฒิบัตร จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
214. ทพ.ภาคภูมิ สุพงษ์พนิชย์ วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
215. ทพ.ภาณุ สุภัทราวิวัฒน์ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
216. ทพ.ภาณุ กลับอำไพ วุฒิบัตร จ.สมุทรสาคร
 • ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
217. ทพ.ภาณุพงษ์ ภิญโญ วุฒิบัตร จ.อุดรธานี
 • ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
218. ทพ.ภูมิ ลีลาธนากร วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
219. ทพ.ภูมิวุฒิ อัตถากร อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
220. ทพ.ภูริศร สาครวาสี วุฒิบัตร จ.สระแก้ว
 • ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
221. น.อ.ทพ.ภูริศร์ ชมะนันทน์ อนุมัติบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
222. ทพญ.มัลลิกา สถิตนิรามัย อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
223. นาวาโท ทพ.มานิต รัตนกิจกมล วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
224. ทพญ.มานิสา ศรีชลเพ็ชร์ วุฒิบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
225. ทพญ.มาละศรี ปัญญาสกุลวงศ์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
226. ทพญ.มิ่งขวัญ บุญอดุลยรัตน วุฒิบัตร เขตทวีวัฒนา
 • แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
227. ทพ.เมธากร บุตรกระจ่าง วุฒิบัตร จ.ลำปาง
 • ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
228. ทพญ.เมธินี ไชยสุข วุฒิบัตร จ.ศรีสะเกษ
 • ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
229. ทพ.เมธี หาญพานิช วุฒิบัตร เขตพญาไท
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
230. ทพ.ยสนันท์ จันทรเวคิน อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
231. อ.ทพ.ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล วุฒิบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
232. ทพ.ยุทธศักดิ์ เกรียงเชิดศักดิ์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
233. ทพญ.ยุวธิดา นกยูงแดง วุฒิบัตร จ.ลพบุรี
 • ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
234. ทพญ.ยุวนุช พูลทรัพย์ วุฒิบัตร จ.นครราชสีมา
 • ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
235. ทพญ.เยาวลักษณ์ เหล่าภัทรเกษม วุฒิบัตร จ.ภูเก็ต
 • ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
236. อ.ทพญ.รชตวรรณ ลีลารังสรรค์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
237. ทพญ.รพีพร มลังไพศรพณ์ วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
238. ทพ.ราเมศ คูสกุล วุฒิบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
239. ทพ.รุจนพล อมรลักษณานนท์ วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
240. ทพญ.ลลิตกร พรหมมา วุฒิบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
241. ผศ.ทพญ.ดร.ลัดดาวัลย์ สุนันท์ลิกานนท์ อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
242. ทพญ.เลิศพร เรืองสุขอุดม วุฒิบัตร จ.สุพรรณบุรี
 • ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
243. ทพญ.วชิราภรณ์ จำปีศรี วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
244. ทพ.วรพงษ์ ไตรวุฒานนท์ วุฒิบัตร เขตจตุจักร
 • แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
245. ทพ.วรภัทร ตราชู วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
246. ทพญ.วรรณพร ศิริวัฒนชาติ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
247. ทพญ.วรรณภรณ์ นิลพานิช อนุมัติบัตร จ.อุตรดิตถ์
 • ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
248. ทพ.วรรณรัช จุลกัลป์ วุฒิบัตร จ.สุราษฎร์ธานี
 • ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
 • ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
249. ทพญ.วรรัตน์ วงศ์รัศมีจรูญ วุฒิบัตร จ.แม่ฮ่องสอน
 • ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
250. ทพญ.วรวรรณ คุโณทัย อนุมัติบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
251. ทพ.วรวัธน์ พุกจรูญ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
252. ทพ.วรัญญู คงกันกง อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
253. ทพ.วริศ เผ่าเจริญ วุฒิบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
254. ทพญ.วรุตตา เกษมศานติ์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
255. ทพ.วรุตม์ ปโรสิยานนท์ วุฒิบัตร จ.นครปฐม
 • ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
256. ทพ.วศิน โกมลหิรัญ วุฒิบัตร จ.ศรีสะเกษ
 • ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
257. ทพ.วศิน พิทักษ์มหามงคล วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
258. ทพ.วสิษฐ์พล ว่องวีรกิจ วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
259. พ.ต.อ.หญิงวสุ เทพชาตรี วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
260. ทพ.วัชรพงษ์ จอมจันทร์ วุฒิบัตร จ.เชียงราย
 • ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 • ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
261. รศ.ทพญ.วัชรี จังศิริวัฒนธำรง อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
262. ทพญ.วัชรียา ทองรัตนาศิริ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
263. ทพญ.วัลย์ลิกา เกษร วุฒิบัตร จ.นครนายก
 • ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
264. ทพ.วาทยุทธ กุลสุ วุฒิบัตร จ.กำแพงเพชร
 • ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
 • ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
265. ทพญ.วาทินี เกษมสัย วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
266. ทพ.วิจิตร ธรานนท์ อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
267. ทพ.วิชพงศ์ อิศรางพร อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
268. ทพ.วิชัย จินดาดำรงเวช วุฒิบัตร จ.นครปฐม
 • ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
269. อ.ทพญ.วิชุดา คงสง วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
270. ทพ.วิญญู สุขเพสน์ วุฒิบัตร จ.นครปฐม
 • ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
271. ทพ.วิทวัส ตรีสุวรรณ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
272. ผศ.ทพ.วินัย กิตติดำเกิง อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
273. ทพ.วินัย จิระวิโรจน์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
274. ทพ.วินัย จีนโน วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
275. ทพญ.วินิรมล ศรีวัฒนา วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
276. ทพญ.วิภาพร ศรีสุขวัฒนานันท์ วุฒิบัตร เขตวัฒนา
 • เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
277. ทพญ.วิภาวรรณ พึ่งวารี วุฒิบัตร จ.น่าน
 • ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
278. ทพญ.วิยะดา บัวสาย วุฒิบัตร จ.ภูเก็ต
 • ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
279. ทพญ.วิวรรณ ประสานแสง วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
280. ทพ.วิวัฒน์ ฉัตรวงศ์วาน วุฒิบัตร จ.นครราชสีมา
 • ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
281. ทพ.วิศรุต กางทา วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
282. ศ.คลีนิกเกียรติคุณ นพ.ทพ.ดร.วีระศักดิ์ ไพรัชเวทย์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
283. ทพ.วุฒิชัย ตั้งสิริสุธีกุล วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
284. พ.ต.วุฒิชัย หรือพฤฒิชัย บุริยเมธากุล วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
285. ทพ.วุฒินันท์ จตุพศ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
286. อ.ทพ.เวทัส ศักดิ์เดชยนต์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
287. ทพญ.ศนิชา ยาคล้าย วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
288. ทพญ.ศรัญญา เจนศิลปกร วุฒิบัตร จ.เพชรบูรณ์
 • ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
289. ทพญ.ศศิตา จริงวัฒนเศรษฐ วุฒิบัตร จ.ปราจีนบุรี
 • ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 • ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
290. ทพญ.ศศิธร ก้อนจันทร์เทศ วุฒิบัตร จ.กำแพงเพชร
 • ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
291. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
292. ทพญ.ศิรินุช จันทรวัฒนะ วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
293. ทพ.ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์ วุฒิบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
294. ทพญ.ศิริวรรณ สิริพลังคานนท์ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
295. ทพญ.ศิวกร รัตนกุณฑี วุฒิบัตร จ.แพร่
 • ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
296. ทพญ.ศุกลรัตน์ บุญไชย วุฒิบัตร จ.เลย
 • ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย
297. ทพ.ศุภชัย สุพรรณกุล วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
298. นพ.ทพ.เศรษฐกร พงศ์พานิช อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
299. ผศ.ทพ.สมเกียรติ อรุณากูร อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
300. ทพ.สมเกียรติ อุดมไพบูลย์สุข อนุมัติบัตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 • แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
301. ทพ.สมชาติ ยุวพรพาณิชย์ วุฒิบัตร จ.ราชบุรี
 • ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
302. ทพ.สมชาติ เราเจริญพร วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
303. ทพ.สมชาย ศักดิ์เรืองงาม อนุมัติบัตร จ.กาญจนบุรี
 • ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
304. รศ.ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
305. ทพ.สมภพ เพชรอุไร วุฒิบัตร จ.ปัตตานี
 • ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
306. ผศ.ทพ.สมยศ ลือเวศย์วณิช อนุมัติบัตร เขตบางกอกน้อย
 • เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 • อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
307. ทพญ.สมร บุญเกษม อนุมัติบัตร จ.พิจิตร
 • อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
308. ทพญ.สมฤดี สุขศรี วุฒิบัตร จ.อุตรดิตถ์
 • ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
309. ทพ.สมศักดิ์ สิทธิถาวรวงศ์ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
310. ทพ.สรกฤตย์ วิวัฒน์พนชาติ วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
311. ทพ.สรพล ติยะพงษ์ประพันธ์ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
312. ทพญ.สราพร คูห์ศรีวินิจ วุฒิบัตร จ.ระยอง
 • ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
313. ทพญ.พันตรีหญิงสัจจาพร นพคุณ วุฒิบัตร จ.ลพบุรี
 • ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
314. ทพ.สันติภาพ พุทธนิมนต์ วุฒิบัตร จ.ตราด
 • ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
315. ทพญ.สายทิพย์ ลีวรกานต์ วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
316. ทพญ.สายพิณ ชื่นโชคสันต์ วุฒิบัตร จ.นครศรีธรรมราช
 • ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
317. ทพ.สาริกข์ คณานุรักษ์ วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
318. รศ.นพ.ทพ.สิทธิชัย ทัดศรี อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
319. ทพ.สิทธิชัย ตันติภาสวศิน อนุมัติบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
 • ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
320. ทพ.สิทธิพงษ์ ชัยมานะการ วุฒิบัตร จ.นครปฐม
 • ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
321. ทพ.สิปปกร มลิทอง วุฒิบัตร จ.มุกดาหาร
 • ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
322. ทพญ.สิริกุล ลีลาจารุวรรณ วุฒิบัตร จ.ตรัง
 • ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
323. ทพ.สุกิจ เกษรศรี อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
324. ทพญ.สุณิสา โรจนวิภาต วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
325. ทพญ.สุดาทิพย์ แสงปัญหา วุฒิบัตร จ.อุดรธานี
 • ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
326. ทพ.สุทธิชัย นรนิตชัยกุล อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
327. ทพ.สุทธิพันธุ์ จำนงค์ทอง วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
328. ทพญ.น.ต.หญิงสุทธิลักษณ์ จิตรวาณิช วุฒิบัตร เขตสายไหม
 • แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
329. ทพ.สุทิน จินาพรธรรม อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
330. ทพญ.สุธาสินี เปรมอิสระกูล วุฒิบัตร จ.สตูล
 • ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
331. ทพ.สุธี โกติรัมย์ วุฒิบัตร จ.บุรีรัมย์
 • ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
332. ทพ.สุธีร์ ชูเชิดกิจวัฒนา วุฒิบัตร จ.ชุมพร
 • ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
333. อ.ทพญ.สุปรียา ตันพลีรัตน์ วุฒิบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
334. ทพญ.สุพัตรา เงินกลั่น วุฒิบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
335. ทพญ.สุภัทรา ปทะวานิช วุฒิบัตร จ.ภูเก็ต
 • ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
336. ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.สุภา โรจนวุฒนนท์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
337. ทพญ.สุภาพร คงสมบูรณ์ วุฒิบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
338. ทพญ.สุภาพร วิริยะจิรกุล วุฒิบัตร เขตคลองสาน
 • แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
339. ทพญ.สุมาพร มาลีวงษ์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
340. พ.ต.สุเมธ เจียมศรีมงคล อนุมัติบัตร เขตพญาไท
 • เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
341. ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
342. ทพ.สุรกิจ กิจสมานมิตร วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
343. ทพ.สุรจิต คูสกุล อนุมัติบัตร จ.นครพนม
 • ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
344. ทพ.สุรชัย ชัยวัฒน์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
345. ทพ.สุรชัย อภินวถาวรกุล อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
346. ทพ.สุรชัย เพชรอาภรณ์ วุฒิบัตร จ.สมุทรสาคร
 • ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
347. ทพ.สุรพงษ์ ยังไพโรจน์ อนุมัติบัตร เขตบางรัก
 • แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 • กรุงเทพมหานคร
348. ทพ.สุรศักดิ์ เยาว์เจริญสุข วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
349. ทพ.สุรัตน์ แสงจินดา วุฒิบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
350. ทพญ.สุรีย์ภา ว่องวณัฐพงศ์ วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
351. ทพ.สุวัฒน์ แก้วคำปา วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
352. ทพ.สุวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ วุฒิบัตร จ.นครราชสีมา
 • ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
353. ทพ.สุวิทย์ สิงห์ศร วุฒิบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
354. ทพญ.เสมอโสม สุกใส วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
355. ทพญ.เสาวลักษณ์ ลิ้มมณฑล อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
356. พ.ต.อ.หญิงโสภา ทัดศรี อนุมัติบัตร เขตบางรัก
 • แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
357. ทพญ.โสภีภรณ์ ลัภนลาภลอย วุฒิบัตร จ.กาญจนบุรี
 • ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
358. ทพญ.หัทยา ศิริสวย วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
359. ทพ.อณัตชัย สินสวัสดิ์ วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
360. ทพ.อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
361. ทพ.อตินาต ธรรมรัชสุนทร อนุมัติบัตร จ.ชัยภูมิ
 • ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
362. ทพ.อธิพงศ์ ธรรมบูชิต วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
363. ทพ.อธิพงศ์ วงษ์อยู่น้อย วุฒิบัตร จ.ลพบุรี
 • ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
364. ทพ.อธิภัทร กาลเนาวกุล วุฒิบัตร จ.ตรัง
 • ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
365. ทพ.อธิวัฒน์ ตันติสัมฤทธิ์ วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
366. ทพ.อนิรุทธ์ ศรีสกุล วุฒิบัตร จ.สระแก้ว
 • ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
367. ทพ.อนิวรรต พันธุ์จินดา วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
368. ทพ.อนุพงศ์ สุรเศรณีวงศ์ วุฒิบัตร จ.ระนอง
 • ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
369. ทพ.อภิชัย สุธีรยงประเสริฐ วุฒิบัตร จ.ภูเก็ต
 • ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
370. ทพญ.อภิพร เจียมวโรเศรษฐ วุฒิบัตร จ.พะเยา
 • ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
371. ทพ.อภิรักษ์ อฤณฌร วุฒิบัตร จ.ยโสธร
 • ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
372. ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
373. พ.ต.อ.หญิงอมรรัตน์ วณิชโยบล อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
374. ทพญ.อมรรัตน์ อิงคเศรษฐ์ วุฒิบัตร เขตพระนคร
 • แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
375. ทพญ.อรพินท์ วนาปิยสวัสดิ์ วุฒิบัตร จ.อุดรธานี
 • ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
 • ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
376. ทพ.อรรควัชร์ สนธิชัย วุฒิบัตร จ.เชียงราย
 • ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
377. ทพ.อรรถพล ยงวิกุล วุฒิบัตร จ.ศรีสะเกษ
 • ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
378. ทพ.อรรถวิช คำบา วุฒิบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
379. ทพญ.อรอนงค์ เลิศดำรงพันธ์ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
380. ทพญ.อรุณรัตน์ เวชตง วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
381. ทพญ.อลิสรา เงินแจ่ม วุฒิบัตร จ.อุทัยธานี
 • ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
382. ทพ.อวิรุทธ์ ดาวราย วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
383. ทพญ.อ้อมกร บุณยประทีปรัตน์ วุฒิบัตร จ.น่าน
 • ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
384. ทพญ.อังคณา นวลตา อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
385. ทพญ.อัชฌา กะเหว่านาค วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
386. ทพ.อัฐพงศ์ นาคบุญนำ วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
387. ทพญ.อัมพวรรณ สถิรเจริญกุล วุฒิบัตร จ.กาญจนบุรี
 • ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
388. รศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
389. ทพ.อานนท์ ท้าวประยูร วุฒิบัตร จ.สุพรรณบุรี
 • ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
390. ทพญ.อาภากร ปกป้อง วุฒิบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
391. ทพญ.อาภาภรณ์ สหกิจรุ่งเรือง วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
392. ทพญ.อารีรัตน์ ตีรอรุณศิริ วุฒิบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
393. ทพ.อำนวย สันติวิภานนท์ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
394. ทพ.อำนวยศิลป์ ครุสันธิ์ อนุมัติบัตร จ.ยโสธร
 • ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
395. ทพ.อิทธิพล จังสิริมงคล วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
396. ทพ.อุดม เชื้อศิริถาวร วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
397. ผศ.ทพ.อุดม ว่องไวทองดี วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
398. ทพ.อุดมรัตน์ เขมาลีลากุล วุฒิบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
399. ทพญ.อุบลวรรณ สาสุทธิ์ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
400. ทพญ.อุไรพรรณ บุญกรรเชียง วุฒิบัตร จ.สมุทรปราการ
 • ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
401. ทพ.เอกรัฐ คงตระกูล วุฒิบัตร จ.ยะลา
 • ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
402. ทพ.เอกวิทย์ บุญยรางกูร วุฒิบัตร เขตบางเขน
 • แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
403. ทพ.เอนก วิสุทธิศักดิ์ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
404. ทพ.โอฬาร ศุภวัฒน์ธนบดี วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)