ค้นหาผู้เชี่ยวชาญ

ทันตแพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร


สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ในประเทศไทย

ชื่อทันตแพทย์ ประเภท จังหวัดหรือเขต ที่ทำงานหลัก / ที่ทำงานรอง
1. ทพญ.กนกขวัญ พิพิธสมบัติ วุฒิบัตร เขตพญาไท
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
2. ทพญ.กนกพร ศัลยพงษ์ วุฒิบัตร จ.กาญจนบุรี
 • ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
3. ทพญ.กนกรัช ศรีสุโข อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
4. ทพ.กมล บุดดา วุฒิบัตร เขตพญาไท
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
5. ทพญ.กมลพร วัฒนเสริมกิจ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
6. ทพญ.กรกช บริพันธกุล อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
7. ทพญ.กฤติรัตน์ เกียรติศิริโรจน์ อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
8. ทพญ.กษมา จุลเสวก วุฒิบัตร จ.สุราษฎร์ธานี
 • ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
9. ทพญ.กัญญาพรรณ ปิติปัญญา อนุมัติบัตร เขตหลักสี่
 • แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
10. ทพญ.กันยา มาสุธน วุฒิบัตร จ.นครราชสีมา
 • ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
11. ทพญ.กัลยา ศุพุทธมงคล อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
12. ทพญ.กาญจนา กาญจนทวีวัฒน์ อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
13. ผศ.ทพ.กุลภพ สุทธิอาจ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
14. ทพญ.เกศสุดา โทวนิช อนุมัติบัตร เขตห้วยขวาง
 • แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
15. ทพญ.ขนิษฐา เนียมสิน วุฒิบัตร จ.สุพรรณบุรี
 • ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
16. ทพ.ขวัญวงศ์ บุญพิทักษ์ วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
17. ทพ.จักรี องค์เทียมสัคค์ อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
18. ทพญ.จิรพร จารุดิลก อนุมัติบัตร จ.สมุทรสาคร
 • ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
19. ทพญ.จิรัฏฐ์ ศรีหัตถจาติ อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
20. ทพญ.จิสฎาวรรณ ริยะตานนท์ วุฒิบัตร จ.สมุทรปราการ
 • ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
 • แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
21. ทพ.จุมพล วรวงศ์พิทักษ์ วุฒิบัตร จ.ภูเก็ต
 • ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
22. ศ.คลินิกเกียรติคุณทพญ.จุไร นาคะปักษิณ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
23. ทพญ.ใจแจ่ม สุวรรณเวลา อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
24. ทพญ.ฉวีวรรณ ภักดีธนากุล อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
25. ทพญ.ฉันทนา ตุลาพรชัย อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
26. ทพ.ชนวุตม์ อัศวนันท์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
27. ทพญ.ชวนพิศ สรรเพชร วุฒิบัตร จ.ยะลา
 • ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
 • ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
28. ทพญ.ชะรอยบุญ ศาสตรสุข วุฒิบัตร เขตธนบุรี
 • แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
29. รศ.ทพญ.ชัชรี สุชาติล้ำพงศ์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
30. ทพ.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
31. ทพ.ชัยสุรัติ ถกลภักดี วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
32. ดร.ทพ.ชูเกียรติ วชิรลาภไพฑูรย์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
33. รศ.ดร.ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
34. ทพ.เชาวน์จิตต์ บริบูรณ์ อนุมัติบัตร เขตดุสิต
 • แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
35. ทพ.โชติรส คูผาสุข อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
36. ทพ.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
37. ทพญ.ญาดา เชษฐ์ศุทธยางกูร วุฒิบัตร จ.ชัยภูมิ
 • ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
38. ทพญ.ฐิติมา นวสกุลจินดา วุฒิบัตร จ.ภูเก็ต
 • ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
39. ผศ.ทพญ.ดร.ณปภา เอี่ยมจิรกุล อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
40. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณณัฏยา อัศววรฤทธิ์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
41. ผศ.ดร.ทพ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
42. ทพญ.ณัฐธิดา สังฆะโร วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
43. อ.ทพ.ดร.ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
44. ทพ.ดนัย ยอดสุวรรณ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
45. ทพ.ดนัย พรสถาพันธ์ วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
46. ทพญ.ดนุนุช กุลโชครังสรรค์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
47. ทพญ.ดวงใจ อังกูรสิทธิ์ วุฒิบัตร จ.นครราชสีมา
 • ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
48. พ.ท.หญิง ทพญ.ดวงรัตน์ พลนิวัตน์วงศ์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
49. ผศ.ทพญ.ดร.ดาราพร แซ่ลี้ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
50. ผศ.ทพ.ตระกล เมฆญารัชชนานนท์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
51. ทพญ.ดร.ตรีนุช เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
52. ผศ.ทพ.ดร.ตุลย์ ศรีอัมพร อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
53. ทพญ.ถมรัตน์ เจนรักสุขุม วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
54. ทพญ.ทัชชภร เขียวสอาด วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
55. ทพญ.ธนัชพรรณ ปิยอนันต์กุล วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
56. ทพ.ธโนวิทย์ สุทธิกลัด วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา
57. ทพญ.ธมลวรรณ ภูริสวัสดิ์พงศ์ วุฒิบัตร จ.อุดรธานี
 • ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
58. ทพญ.ธัญลักษณ์ ลิเอ็ม วุฒิบัตร จ.นครศรีธรรมราช
 • ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
59. ทพญ.ธัญลักษณ์ รัตนกังวานวงศ์ วุฒิบัตร จ.ชัยภูมิ
 • ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
60. ทพญ.ธิดาพร แซ่ลิ่ม วุฒิบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
61. ผศ.ทพญ.ธิดารัตน์ อังวราวงศ์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
62. ผศ.ทพ.ธีรชัย ลิมป์ลาวัณย์ อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
63. หม่อมหลวงธีรธวัช ศรีธวัช อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
64. ทพ.ธีรวัฒน์ ศรีภิรมย์ วุฒิบัตร จ.บุรีรัมย์
 • ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
65. ทพญ.ธีราภรณ์ ชุนเจริญ วุฒิบัตร จ.สมุทรสาคร
 • ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
66. ทพ.นทีธร พฤกษ์วัชรกุล วุฒิบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
67. ทพญ.นพวรรณท์ นาควิโรจน์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
68. ผศ.ทพญ.ดร.นภา สุขใจ อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
69. ทพญ.นวลนิตย์ พานิชชาติ วุฒิบัตร จ.กระบี่
 • ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
70. ทพญ.นวลพรรณ สุวรรณสัมฤทธิ์ วุฒิบัตร จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
71. ทพญ.นันทิรา แต้สมบัติ วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
72. ทพญ.นาดา ศาสนกุล วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
73. ทพญ.นิธิวดี หอมจันทร์ วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
74. ทพ.นิพิฐ สุภาจารุพันธุ์ วุฒิบัตร จ.ลำปาง
 • ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
75. รศ.ทพ.ดร.นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
76. ทพญ.นิรมล องอาจวาณิชย์ วุฒิบัตร เขตลาดพร้าว
 • แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
77. ผศ.ทพ.ดร.นิวัตร จันทร์เทวี อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
78. ทพญ.นุชพัฒน์ พัฒนปรีชากุล วุฒิบัตร จ.ยะลา
 • ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
79. ทพญ.นุดี เอื้ออิทธิพร วุฒิบัตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 • แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
80. ผศ.ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
81. ทพ.บุญชัย เชาวน์ไกลวงศ์ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
82. ศ. ทพ.บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
83. ศ.คลินิก เกียรติคุณ ทพ.เบ็ญจพจน์ ยศเนืองนิตย์ อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
84. ทพญ.ประณิธิดา กมลวานนท์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
85. ผศ.ทพ.ประเวศ เสรีเชษฐพงษ์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
86. ทพญ.ปรางชมพู กุลเกตุยิ่งใหญ่ วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
87. รศ.ทพ.ปราโมทย์ ลิมกุล อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
88. ทพญ.ปรารถนา ตั้งวัฒนาชุลีพร วุฒิบัตร เขตคลองสาน
 • แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
89. ทพญ.ปรารมภ์ ซาลิมี อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
90. ทพญ.ปริสุทธ์ พงศ์ไตรภูมิ วุฒิบัตร จ.สุพรรณบุรี
 • ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
91. ทพญ.ปรียาวรรณ คงชมชัยวัฒน์ วุฒิบัตร จ.สมุทรสาคร
 • ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
92. ทพญ.ปวีณา สง่าแสง วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
93. รศ.ทพ.ดร.ปิยวัฒน์ พันธุ์โกศล อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
94. ทพ.ปิยะ เหล่าสุนทร อนุมัติบัตร เขตบางรัก
 • แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
95. ทพญ.ปิยานันต์ จรูญอนันต์ วุฒิบัตร จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
96. ทพญ.เปรมวรา ตรีวัฒนา อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
97. ศ.เกียรติคุณ ทพญ.พจนรรถ เบญจกุล อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
98. ทพญ.พจมาน ศรีนวรัตน์ อนุมัติบัตร เขตพญาไท
 • เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
99. ทพญ.พนารัตน์ ขอดแก้ว อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
100. ทพญ.พรธิดา วิสุทธิวัฒนากร วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
101. อ.ทพญ.พรรณาภา สินธุประเสริฐ อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
102. ทพญ.พัชราวรรณ ศีลธรรมพิทักษ์ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
103. ทพญ.พิชชาภา พุกเผือก วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
104. รศ.ทพ.พิชิต โคตรจรัส อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
105. ทพญ.พิมพ์ญาดา สิทธิคุณกิตติ์ วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
106. ทพญ.พิมพ์เดือน รังสิยากูล อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
107. อ.ทพญ.พิมพ์รำไพ โรจนกิจ สินธวาชีวะ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
108. ทพ.พิริยะ ยาวิราช อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
109. ทพญ.พิริยา สุดสวัสดิ์ วุฒิบัตร เขตคลองสาน
 • แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
110. ผศ.ทพญ.พิศเพลิน ชนาเทพาพร อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
111. ทพ.พิสัยศิษฏ์ ชัยจรีนนท์ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
112. ทพ.พีระ สิทธิอำนวย อนุมัติบัตร เขตพญาไท
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
113. ศ.พิเศษ ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
114. ผศ.ทพญ.เพ็ญศรี สุทธิสารสุนทร อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
115. ผศ.ทพ.ไพฑูรย์ ดาวสดใส อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
116. ทพ.ไพฑูรย์ โรจนรัตน์ วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
117. ทพญ.ภวิกา จิระเมธากุล วุฒิบัตร จ.อ่างทอง
 • ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
 • แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
118. รศ.ทพ.ดร.ภัททพล อัศวนันท์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
119. อ.ทพญ.ภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนต์ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
120. ทพญ.ภัทราวดี ภัทรากร อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
121. ทพญ.ภาชินี ปลั่งพิมาย วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
122. นาวาโทภาณุ ปิ่นฤทัย อนุมัติบัตร เขตคลองเตย
 • แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
123. ทพ.ภาณุพงศ์ วงศ์ไทย อนุมัติบัตร - (เสียชีวิต)
124. ทพญ.ภาวิศุทธิ แก่นจันทร์ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
125. ทพ.ภาสวิชญ์ ทับทิมทอง วุฒิบัตร จ.เชียงราย
 • ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
126. ทพญ.ภูริตา จโนภาส วุฒิบัตร จ.ราชบุรี
 • ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
127. รศ.ทพญ.ดร.มรกต เปี่ยมใจ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
128. อ.ทพญ.ดร.มะลิ พลานุเวช อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
129. ผศ.ทพญ.มาริสา สุขพัทธี อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
130. ทพ.แมนสรวง อักษรนุกิจ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
131. รศ.ทพญ.ยาหยีศรีเฉลิม ศิลปบรรเลง อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
132. ทพญ.รวีวรรณ เจริญทวีทรัพย์ วุฒิบัตร จ.นครสวรรค์
 • ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
133. รศ.ทพญ.รำไพ โรจนกิจ อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
134. ทพ.เลิศฤทธิ์ ศรินนภากร อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
135. ทพญ.วนัสนันท์ ลียวัฒนานุพงศ์ วุฒิบัตร จ.นครศรีธรรมราช
 • ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
 • ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
136. ทพ.วรธรรม ปัญญางาม วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
137. ผศ.ทพ.วรพงษ์ ปัญญายงค์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
138. ทพญ.วรวรรณ ซึ้งจิตตวิสุทธิ วุฒิบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
139. ทพญ.วรัญญา ชินการุญ วุฒิบัตร จ.สระบุรี
 • ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี
140. ทพวัชรศักดิ์ ตุมราศวิน อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
141. ผศ.ทพ.วัชรินทร์ มรรคดวงแก้ว อนุมัติบัตร เขตดุสิต
 • แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
142. ทพ.วันจักร สันติประชา วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
143. ทพญ.วันดี ชีรชานนท์ วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
144. ผศ.ทพญ.ดร.วัลลภัทน์ แสนทวีสุข อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
145. ทพญ.วาสนา เมธาวีกุลชัย วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
146. ศาสตราจารย์คลินิก ดร. ทพ.วิชญ กาญจนะวสิต อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
147. ทพ.วิทยา แช่มช้อย วุฒิบัตร จ.ระยอง
 • ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
148. ทพญ.วิภาดา เลิศฤทธิ์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
149. ทพญ.วิภาวี จันทระ วุฒิบัตร จ.ภูเก็ต
 • ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
150. ทพ.วิริทธิ์พล ศรีมณีพงศ์ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
151. ทพญ.วีรนุช ทองงาม อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
152. ทพ.วีระชัย ธรรมวานิช อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
153. ทพ.วุฒินันท์ พนมลักษณจิต อนุมัติบัตร จ.นครพนม
 • ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
 • ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
154. ผศ.ทพญ.ดร.ศศิวิมล เสนาะกรรณ์ อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
155. ผศ.ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
156. ทพญ.ศิริพร อรุณประดิษฐ์กุล อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
157. ทพญ.ศิริลักษณ์ เพิ่มพงศ์โกศล อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 • ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
158. ทพญ.ศิวฉัตร ฉัตรตะวัน อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
159. ทพ.ศุภบูรณ์ บุรณเวช อนุมัติบัตร เขตบางรัก
 • แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
160. ทพญ.สกาว ถนัดสอนสาร วุฒิบัตร จ.สุราษฎร์ธานี
 • ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
161. ทพ.สมชัย พงศ์กรกัมพล วุฒิบัตร จ.หนองคาย
 • ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
162. ทพ.สมชาย อุรพีพล อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
163. รศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์ จิตร์มงคลสุข อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
164. ทพ.สรรพัชญ์ นามะโน อนุมัติบัตร เขตดินแดง
 • แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
165. ทพ.สราวุธ หวังดุลยกิติ วุฒิบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
166. ทพ.สัมฤทธิ์ เลิศปรัชญากุล วุฒิบัตร จ.นราธิวาส
 • ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
167. ผศ.ทพญ.สิตา ถาวรนันท์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
168. ทพ.สิทธิพร รัตนโสภา วุฒิบัตร จ.อุบลราชธานี
 • ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
169. ทพญ.สินี สุขานนท์สวัสดิ์ วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
170. ทพญ.สิริพิมพ์ ตั้งสัจจะธรรม วุฒิบัตร จ.นครศรีธรรมราช
 • ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
171. ทพญ.สุชาดา โพธิกิจ วุฒิบัตร จ.ภูเก็ต
 • ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
172. ทพ.สุชาต จี้มูล วุฒิบัตร จ.ภูเก็ต
 • ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
173. ทพญ.สุณัฏฐา แก้วทอง วุฒิบัตร จ.กาญจนบุรี
 • ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
174. ทพญ.สุดสุข ทองธรรมชาติ ถาวรธนสาร อนุมัติบัตร เขตสัมพันธวงศ์
 • แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
175. ทพญ.สุดารัตน์ นับดี วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
176. ทพญ.สุธาสินี เกษมศานติ์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
177. ทพญ.สุนี พงศ์โรจน์เผ่า อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
178. ทพ.สุรวุฒิ อัตชู วุฒิบัตร จ.พิจิตร
 • ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
179. ทพ.สุวิทย์ ลิมป์ปัทมปาณี อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
180. ทพญ.โสภาวรรณ สุวลักษณ์ วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
181. ทพญ.หงษ์หยก ผสมทรัพย์ วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
182. ทพญ.อภิญญา ว่องวัฒนาศิลป์ วุฒิบัตร เขตสวนหลวง
 • แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
183. ผศ.ทพญ.อมรรัตน์ วงศ์ล่ำซำ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
184. ทพญ.อรพรรณ รุ่งโรจน์วิทยกุล อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
185. ทพญ.อรพินท์ โคมิน อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
186. ผศ.ทพ.อรรถวิทย์ พิสิฐอนุสรณ์ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
187. ทพ.อรรถวิทย์ เดชะอำไพ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
188. ทพ.อวัช ธีระชัยวรกุล อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
189. ทพญ.อัญชลี สุทธิพงษ์ไกวัล อนุมัติบัตร เขตบางรัก
 • แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
190. ทพญ.อัญชลี วัชรักษะ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
191. ทพ.อัศวิน หวังเกียรติขจร วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
192. ทพญ.อิศราวัลย์ บุญศิริ อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
193. ทพ.อิสรวัสส์ ศิริสถิตย์ วุฒิบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
194. ทพ.อุกฤษฏ์ ศรีสรฉัตร์ วุฒิบัตร จ.พังงา
 • ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
195. ทพญ.อุมาพร วิมลกิตติพงศ์ อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
196. ทพญ.อุษณา พันอินทร์ วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
197. อ.ทพญ.อุษณีย์ ปึงไพบูลย์ อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร