คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลตำรวจ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินครวิโรฒ
วีดีโอ
วีดีโอ2
ปฏิทิน
ผศ.(พิเศษ) ทพ.ไพศาล กังวลกิจ
ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
กล่าวเชิญชวนเลือกตั้งประธานและรองประธานฯ
ผศ.(พิเศษ) ทพ.ไพศาล กังวลกิจ
นายกทันตแพทยสภา และประธานราชวิทยาลัยฯ
กล่าวเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2559
ปฏิทินราชวิทยาลัยทันตแพทย์
เดือนกรกฎาคม 2559
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ข่าว/ประกาศ
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา ประจำปี 2559
22 ก.ค. 59
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาทันตสาธารณสุข ประจำปี 2559
17 ก.ค. 59
กำหนดการทำสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
15 ก.ค. 59
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
15 ก.ค. 59
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) ประจำปี 2559
15 ก.ค. 59
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขยายเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมพิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะ
08 ก.ค. 59