คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลตำรวจ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินครวิโรฒ
วีดีโอ
วีดีโอ2
ปฏิทิน
ผศ.(พิเศษ) ทพ.ไพศาล กังวลกิจ
นายกทันตแพทยสภา และประธานราชวิทยาลัยฯ
กล่าวเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2559
ผศ.(พิเศษ) ทพ.ไพศาล กังวลกิจ
ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
กล่าวต้อนรับทันตแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2559
ปฏิทินราชวิทยาลัยทันตแพทย์
เดือนมิถุนายน 2559
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ข่าว/ประกาศ
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ประจำปี 2559
10 มิ.ย. 59
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
10 มิ.ย. 59
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดการรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ประจำปี 2559
05 มิ.ย. 59
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านเฉพาะข้อเขียนหรือผ่านเฉพาะปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย ในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
31 พ.ค. 59
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมทั่วไป ปีการศึกษา 2559 คณะทันตแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
31 พ.ค. 59
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดการรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ประจำปี 2559 ของทันตแพทยสภา
27 พ.ค. 59