ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยฯ
การประชุมวิชาการ 2562
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สมัครสอบเพื่อ อท/วท สาขาทันตกรรมจัดฟัน
ประกาศรับสมัครทันตแพทย์เข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2563
ผู้สมัคร อท/วท ต้องยื่นผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง
การสอบเพื่ออนุมัตบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2562
ค่ารักษาสถานภาพ 1,000 บาท
การรับรองผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ตามเกณฑ์การสอบก่อนปี พ.ศ. 2561 ให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก
ชำระค่าบำรุงปี
การยื่นคําร้องขอให้รับรองหลักสูตรหรือวุฒิบัตร เพื่อการสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศเพื่อการสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร
ปฏิทินจัดสรรทันตแพทย์ประจำบ้าน ปี 2563

ประกาศ

อื่นๆ 01 พ.ย. 62
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
สอบ อทวท 15 ต.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 5 คน
สอบ อทวท 15 ต.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2562
ฝึกอบรม 04 ต.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563
สอบ อทวท 20 ก.ย. 62
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
อื่นๆ 16 ก.ย. 62
ประกาศฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
อ่านประกาศเพิ่มเติม »
การประชุมวิชาการ

วีดีโอการบรรยายในงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2561

* สำหรับผู้เข้าประชุม RCDS2018 หรือ สมาชิกราชวิทยาลัย เท่านั้น
Orthodontic treatment for proper restorations

ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส
ทพญ.อัญชลี สุทธิพงษ์ไกวัล

Occlusion management in clinical practice

ผศ.ทพ.ตระกล เมฆญารัชชนานนท์
ผศ.ทพญ.ภาณุเพ็ญ สิทธิสมวงศ์
ผศ.ทพญ.พรธิดา วิสุทธิวัฒนากร

Fake braces: Past, present and future

ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล
ทพ.วัฒนะ ศรีวัฒนา
ทพ.จีรศักดิ์ ทิพย์สุนทรชัย

เข้าสู่หน้าดูวีดีโอ »