ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
การประชุมวิชาการ 2562
การสอบเพื่ออนุมัตบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เชี่ยวชาญดีเด่น 2562
ค่ารักษาสถานภาพ 1,000 บาท
การรับรองผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ตามเกณฑ์การสอบก่อนปี พ.ศ. 2561 ให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก
การรับสมัครฝึกอบรม 2562
ชำระค่าบำรุงปี
การยื่นคําร้องขอให้รับรองหลักสูตรหรือวุฒิบัตร

ประกาศ

เลือกตั้ง 10 พ.ค. 62
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานและรองประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 7 (พ.ศ.2562 - 2565)
อื่นๆ 30 เม.ย. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
สอบ อทวท 29 เม.ย. 62
ประกาศฯ เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ของทันตแพทยสภา
ฝึกอบรม 29 เม.ย. 62
ประกาศฯ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2
เลือกตั้ง 01 เม.ย. 62
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ เรื่อง ข้อกำหนดและวิธีการเลือกตั้งประธานรองประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 7 (พ.ศ.2562-2565)
เลือกตั้ง 01 เม.ย. 62
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อและสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 7 (พ.ศ.2562-2565)
อ่านประกาศเพิ่มเติม »
การประชุมวิชาการ