ประกาศ

สอบ อทวท 21 ธ.ค. 61
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
สอบ อทวท 23 พ.ย. 61
ประกาศฯ เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ของทันตแพทยสภา
สอบ อทวท 13 พ.ย. 61
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)
ฝึกอบรม 01 พ.ย. 61
ประกาศฯ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2562
สอบ อทวท 16 ต.ค. 61
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
สอบ อทวท 11 ก.ย. 61
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
อ่านประกาศเพิ่มเติม »
การประชุมวิชาการ
 • ทันตแพทยสภา
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สถาบันทันตกรรม
 • โรงพยาบาลชลบุรี
 • โรงพยาบาลตำรวจ
 • โรงพยาบาลหาดใหญ่
 • โรงพยาบาลขอนแก่น
 • สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย
 • สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย
 • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
 • ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย
 • ชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
 • ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย
 • ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย
 • ชมรมวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากแห่งประเทศไทย
 • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 • สมาคมทันตแพทย์เอกชนไทย (TPDA)