ค้นหาผู้เชี่ยวชาญ

ทันตแพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร


สาขาทันตกรรมจัดฟัน ในประเทศไทย

ชื่อทันตแพทย์ ประเภท จังหวัดหรือเขต ที่ทำงานหลัก / ที่ทำงานรอง
1. ทพญ.กณิตนันท์ สุนันต๊ะ วุฒิบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
2. ผศ.ทพ.กนก สรเทศน์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
3. ผศ.ทพญ.ดร.กนกนาฏ จินตกานนท์ อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • ต.บ้านโขด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
4. ทพญ.กนกพร ศักดาสุรรักษ์ วุฒิบัตร จ.แม่ฮ่องสอน
 • ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
5. ทพญ.กนกวรรณ ทรัพย์รุ่งโรจน์ วุฒิบัตร เขตบางนา
 • แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
6. ทพญ.กนกอร ตันติพาณิชย์กูล วุฒิบัตร เขตบางกอกน้อย
 • แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
7. ผศ.ทพญ.คุณหญิงกมลทิพย์ หุตะสิงห์ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
8. ผศ.ทพญ.ดร.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 • แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
9. พันโทกมลศักดิ์ จิรรัตนโชติกุล วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
10. ทพญ.กรพินท์ มหาทุมะรัตน์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
11. ทพญ.กรรณิกา ผลเจริญ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
12. ทพ.กฤษฎี ปัณณะรัส วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
13. ทพญ.กวิยา กนกพงศ์ศักดิ์ วุฒิบัตร จ.นครราชสีมา
 • ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
14. ทพญ.กัญญวรรณ รัตนมโนชัย วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
15. ทพญ.กัลยา ลีลาปิยมิตร อนุมัติบัตร เขตดุสิต
 • แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
16. อ.ทพญ.กัลยา อินทรีย์ วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
17. ทพญ.กัลยา ไกรโกศล อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
18. ทพ.กิจพัฒน์ ลือสิงหนาท วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
19. ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.กิตติ สุพันธุ์วณิช อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
20. ทพ.กิตตินันท์ โชติแก้ว วุฒิบัตร จ.ปัตตานี
 • ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
21. ทพ.กิตติพงษ์ เดชะ อนุมัติบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
22. ดร.ทพญ.กิตติ์ภารัช กมลธรรม อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
23. ทพ.เกริกศักดิ์ เจียวก๊ก วุฒิบัตร จ.กระบี่
 • ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
 • ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
24. ทพ.เกรียงไกร ไกรวัฒนพงศ์ อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
25. ทพ.เกรียงศักดิ์ เตคุณาทร อนุมัติบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
26. ทพ.โกวิท พูลสิน อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
27. ทพญ.เขมณัฏฐ์ พัฒนอริยางกูล อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
28. ทพ.คฑา โกศัยดิลก วุฒิบัตร จ.ลำพูน
 • ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
29. ทพ.ดร.คณิช ตรีภูวพฤทธิ์ วุฒิบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
30. นายคณิน นิ้มเจริญสุข วุฒิบัตร จ.จันทบุรี
 • ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
31. ทพญ.คนึงนิจ บุตรวงศ์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
32. ทพญ.คนึงนิตย์ พงษ์พัฒน์ วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
33. ทพ.ครรชนะ จรัณยานนท์ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
34. ทพ.โฆสิต วัฒนสุขชัย อนุมัติบัตร เขตบางกะปิ
 • แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 • แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
35. ทพญ.งามพร ธัญญะกิจไพศาล อนุมัติบัตร จ.สมุทรปราการ
 • ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
36. พลเรือตรี ทพ.ดร.จตุพร พุกกะเวส อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
37. ทพญ.จรรยา อภิสริยะกุล อนุมัติบัตร - (เสียชีวิต)
38. ทพญ.จรินทร์ทิพย์ ไผทจินดาโชติ อนุมัติบัตร จ.ฉะเชิงเทรา
 • ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
39. ทพญ.จรีย์ ไพศาลสินทรัพย์ อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
40. ทพ.จักรพงษ์ วิเศษสัมมาพันธ์ วุฒิบัตร เขตบางกะปิ
 • แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 • ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
41. ทพญ.จันทิรา อุดมวงศ์เสรี วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
42. ทพญ.จารุณี คัทธมารศรี อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
43. น.สจารุวรินทร์ เชวงเชษฐานนท์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
44. ทพญ.จินจุฑา ตันติไชยบริบูรณ์ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
45. รศ.ทพญ.จินตนา ศิริชุมพันธ์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
46. ทพญ.จินตนา ทัศนพานนท์ วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
47. ทพญ.จินตนา จรูญธรรม อนุมัติบัตร จ.สกลนคร
 • ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
48. ทพญ.จินตรัตน์ แจ้งศรีสุข วุฒิบัตร จ.สุพรรณบุรี
 • ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
49. ทพญ.จิรชณีย์ ใต้ธงชัย อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
50. ทพญ.จิรวรรณ ชาติพิทักษ์ วุฒิบัตร จ.นครพนม
 • ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
51. ศ.คลินิก ทพญ.จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
52. ทพญ.จุฑารัตน์ จงไพโรจน์โฆษิต วุฒิบัตร จ.เชียงราย
 • ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
53. ทพญ.จุรี จินตวงศ์วานิช อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
54. ทพญ.จุไรพร กมลวิศิษฎ์ วุฒิบัตร เขตดอนเมือง
 • แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
55. ทพญ.จุไรรัตน์ ชีวพรพิมล วุฒิบัตร จ.จันทบุรี
 • ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
56. ทพญ.เจติญา อึ้งนภาธานินทร วุฒิบัตร เขตสาทร
 • แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
57. ทพญ.เจนจิรา เจริญวัฒนานนท์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
58. ทพญ.เจนตา ชะวะนะเวช วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
59. ทพญ.แจ่มจรัส สอนง่าย วุฒิบัตร จ.เพชรบุรี
 • ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
60. ทพ.ฉัตรชัย ฉัตรมหามงคล วุฒิบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
61. ทพญ.เฉลิมภรณ์ อุบลวิโรจน์ วุฒิบัตร จ.กาญจนบุรี
 • ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
62. ทพญ.เฉลิมภรณ์ บุษบง วุฒิบัตร เขตดุสิต
 • แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
63. ทพญ.ชณิดา สุภาภรณ์ อนุมัติบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
 • แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
64. ทพญ.ชนชล ไตรรัตนประดิษฐ์ วุฒิบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
65. พันตรีหญิงชนนันท์ ไตรทรัพย์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
66. ทพญ.ชนัญญา วิสุทธิศักดิ์ อนุมัติบัตร จ.ฉะเชิงเทรา
 • ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
 • ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
67. ทพญ.ชนาภา โลหะเลิศกิจ วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 • ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
68. ทพญ.ชมภูนุช ศรีผดุงพร อนุมัติบัตร เขตคลองสาน
 • แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
69. ทพญ.ชลฎา รัตนาวิวัฒน์พงศ์ วุฒิบัตร เขตประเวศ
 • แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
 • ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
70. ทพญ.ชลธิชา เปี่ยมการุญรัตน์ อนุมัติบัตร จ.หนองคาย
 • ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
71. ทพญ.ชลธิชา กิติวิริยกุล วุฒิบัตร จ.สุโขทัย
 • ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
72. ทพญ.ชลธิรา แซ่ตั้ง วุฒิบัตร จ.สระบุรี
 • ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
73. ทพญ.ชลลดา หล่อพิเชียร วุฒิบัตร จ.สุโขทัย
 • ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
 • ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
74. ทพ.ชวลิต นิมิตรพรสุโข อนุมัติบัตร เขตภาษีเจริญ
 • แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 • ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
75. ทพญ.ชวาศรี พูนวุฒิกุล อนุมัติบัตร เขตทวีวัฒนา
 • แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
76. ทพ.ชัชชลิต พูลศักดิ์ วุฒิบัตร จ.สระบุรี
 • ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
77. ทพ.ชัชวาล ธนากรจักร์ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
78. ทพ.ชัยณรงค์ ก้าวสัมพันธ์ วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
79. ทพ.ชัยทวี ศรีพงษ์พันธุ์กุล วุฒิบัตร จ.สุราษฎร์ธานี
 • ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
80. ทพ.ชัยพล ฉวีวรรณากร วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
81. ทพ.ชาญชัย พรทองประเสริฐ อนุมัติบัตร จ.ลพบุรี
 • ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
 • ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
82. ทพ.ดร.ชาญชัย พัฒนวิริยะพิศาล อนุมัติบัตร จ.สุราษฎร์ธานี
 • ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
83. ทพ.ชาญวิทย์ ตันติกัลยาภรณ์ วุฒิบัตร จ.ภูเก็ต
 • ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
84. รศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
85. ทพ.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
86. ทพญ.ชุติมาพร เขียนประสิทธิ์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
87. ทพญ.ชุติวรรณ รุ่งเรือง วุฒิบัตร จ.สุพรรณบุรี
 • อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
88. ทพ.เชนทร์ พฤกษ์คุ้มวงศ์ อนุมัติบัตร เขตสาทร
 • เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
89. รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90. ทพญ.ญาศิณี แสงเจริญ อนุมัติบัตร จ.ลำปาง
 • ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
91. ทพญ.ฐิติกา หรรษ์ภิญโญ วุฒิบัตร จ.แพร่
 • ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
92. ทพ.ฐิตินพ ริยะตานนท์ วุฒิบัตร จ.สุพรรณบุรี
 • ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
93. ทพ.ณภัทร นะลำเลียง วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
94. ทพญ.ณวรรณวดี แก้วผลึก อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
95. ทพญ.ณัฏฐ์กฤตา พลอยล้อมเพชร วุฒิบัตร จ.จันทบุรี
 • ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
96. ทพญ.ณัฏฐยา จันทรัศมี วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
97. ทพญ.ณัฐกฤตา การพานิช อนุมัติบัตร จ.เชียงราย
 • ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
98. ทพญ.ณัฐกานต์ หิรัณยภานันท์ วุฒิบัตร เขตพญาไท
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
99. ทพ.ดร.ณัฐชนน ศิริพันธ์ อนุมัติบัตร จ.ปัตตานี
 • ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
100. ทพ.ณัฐชัย วิริยะโกศล วุฒิบัตร จ.กระบี่
 • ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
101. ทพญ.ณัฐธิดา คำสาร วุฒิบัตร จ.ลำพูน
 • ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 • ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
102. ทพญ.ณัฐนันท์ รุจีรไพบูลย์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
103. ทพ.ณัฐพงษ์ ขำฉา วุฒิบัตร จ.นครสวรรค์
 • ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
104. ทพญ.ณัฐพร หลักกรด วุฒิบัตร เขตบางกะปิ
 • แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 • แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
105. ทพ.ณัฐพล เพรงสุกาญจน์ วุฒิบัตร จ.กาญจนบุรี
 • ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
106. ผศ.ดร.ทพ.ณัฐพล ตั้งจิตร อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
107. ทพญ.ณัฐรวี ขุมจันทร์ วุฒิบัตร จ.บึงกาฬ
 • ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
108. ทพญ.ณัฐลักษณ์ ตันติวิญญูพงศ์ วุฒิบัตร จ.ตรัง
 • ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
109. ทพ.ณัฐวัจน์ ศุภชวโรจน์ วุฒิบัตร จ.ปราจีนบุรี
 • ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
110. ทพญ.ณัฐวีร์ เผ่าเสรี วุฒิบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
111. ทพญ.ณัฐินี โกษาคาร วุฒิบัตร เขตบางกอกน้อย
 • เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
112. ทพญ.ดนธยา เยาว์เจริญสุข วุฒิบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
113. ทพญ.ดลใจ ณ ป้อมเพชร อนุมัติบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
114. ทพญ.ดวงกมล อัชทวีวรรณ อนุมัติบัตร เขตจตุจักร
 • แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
115. ทพญ.ดวงฤดี พลนิวัตน์วงศ์ วุฒิบัตร จ.นครปฐม
 • อ.สามพราน จ.นครปฐม
 • ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
116. ทพญ.ดวงสมร จารุจินดา อนุมัติบัตร - (เสียชีวิต)
117. ทพญ.ดารินทร์ ปฏิเวทภิญโญ อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
118. ทพ.ทรงชัย นครน้อย อนุมัติบัตร จ.นครราชสีมา
 • ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
119. รศ.ทพ.ดร.ทศพล ปิยะปัทมินทร์ อนุมัติบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
120. ทพญ.ทัศนพร แสนอิสระ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
121. ทพญ.ทัศนีย์ วังศรีมงคล อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
122. ทพญ.ทิพย์สุภา เพียวประเสริฐ วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
123. ทพญ.ทิพานัน ญาณิสราพันธ์ อนุมัติบัตร เขตบางนา
 • แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
124. ทพญ.ธณัชช์ปิยา สมสุข อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
125. ทพญ.ธนพร รักสุจริต อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
126. ทพญ.ดร. ธนพรรณ วัฒนชัย อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
127. ทพญ.ธนวรรณ วณิชย์วิสุทธิ์ชัย วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
128. ทพ.ธนวัฒน์ เกียรติถาวรวงศ์ วุฒิบัตร จ.พังงา
 • ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
129. ทพ.ธนวุฒิ คองประเสริฐ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
130. ทพญ.ธนัฏฐา เจริญใจ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
131. ทพ.ธนิต เจริญรัตน์ อนุมัติบัตร จ.สมุทรปราการ
 • ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
132. ดร.ทพ.ธเนศ เอื้อเจียรพันธ์ อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
133. ทพ.ธเนศ อัศวกวินทิพย์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
134. ทพ.ธรรมนูญ บุญยรางกูร วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
135. ทพ.ธวัชชัย บรรณากิจ วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 • ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
136. ผศ.ทพ.ธัช อิทธิกุล อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
137. ทพ.ธัชธรรม รักศิลป์ วุฒิบัตร จ.พัทลุง
 • ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
138. ทพ.ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
139. ทพญ.ธัญญา บำรุงศักดิ์ วุฒิบัตร จ.จันทบุรี
 • ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
140. ทพญ.ธัญญาภรณ์ สิทธาจารย์พงศ์ วุฒิบัตร จ.ลำปาง
 • ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
141. ทพ.ธานัน จารุประกร อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
142. ทพ.ธิติ ศิริไกร อนุมัติบัตร เขตห้วยขวาง
 • แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 • แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
143. ทพญ.ธิติรัตน์ ตัณสถิตย์ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
144. ทพ.ธีรนัย เงยวิจิตร อนุมัติบัตร จ.อุบลราชธานี
 • ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
 • ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์
145. ทพ.ธีรพงศ์ มุทาไร อนุมัติบัตร จ.มุกดาหาร
 • ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
146. ทพ.ธีรพัฒน์ เอกศรีวงศ์ วุฒิบัตร จ.ราชบุรี
 • ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
147. ทพ.ธีรวัฒน์ กันทะวงศ์ วุฒิบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
148. ดร.ทพ.ธีรศักดิ์ นครน้อย อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
149. ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
150. ผศ.ทพญ.นงลักษณ์ สมบุญธรรม อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 • แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
151. ทพญ.นงลักษณ์ เจริญวรลักษณ์ อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
152. ทพ.นพปฎล จันทร์ผ่องแสง อนุมัติบัตร เขตบางรัก
 • แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
153. นาวาเอกหญิง ทพญ.นพวรรณ วิรยศิริ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
154. ทพญ.นภาพร กิตติถาวรกุล อนุมัติบัตร จ.นครปฐม
 • ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
 • ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
155. ทพ.นรชัย สกุลคู วุฒิบัตร จ.ขอนแก่น
 • อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
156. พ.ต.ท.นรินทร์ เจนยุทธนา อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
157. ทพญ.นฤมล ทวีเศรษฐ์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
158. ทพญ.นวรัตน์ วรวงศากุล วุฒิบัตร จ.ลพบุรี
 • ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
159. ทพญ.นัดดา มนูญศิลป์ อนุมัติบัตร จ.ฉะเชิงเทรา
 • ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
160. ทพญ.นันทพร รื่นกระวี อนุมัติบัตร เขตลาดพร้าว
 • เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
161. ทพญ.นันทรัตน์ อภิวันทนกุล อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
162. ทพญ.นันทินี นันทวณิชย์ แสงไฟ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
163. ทพญ.นิตยา จิระอนันต์กุล วุฒิบัตร เขตบางกอกใหญ่
 • แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
164. รศ.ทพญ.นิตา วิวัฒนทีปะ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
165. ทพญ.นิติการณ์ รัตติทิวาพาณิชย์ วุฒิบัตร จ.ราชบุรี
 • ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
166. ผศ.ทพญ.นิธิภาวี ศรีสุข อนุมัติบัตร - (เสียชีวิต)
167. ผศ.ทพญ.นิรมล ชำนาญนิธิอรรถ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
168. ทพญ.นิรมล ลีลาอดิศร อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
169. ทพ.นิรันดร์ลาภ ฤกษนันทน์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
170. ทพญ.นิลเนตร พานิชสิติ อนุมัติบัตร จ.เพชรบูรณ์
 • ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
171. ทพ.นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
172. ทพญ.นีรนาท ถิระศุภะ วุฒิบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
173. ทพญ.นุชสรา ผิวบาง วุฒิบัตร จ.อุดรธานี
 • ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
 • แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
174. ทพ.บริสรณ์ อุดมธนาภรณ์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
175. ทพ.บัญชา สำรวจเบญจกุล อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
176. ทพ.บัญชา พรสุขศิริ อนุมัติบัตร จ.พัทลุง
 • ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
177. รศ.ทพญ.บุญศิวา ซูซูกิ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
178. ทพญ.บุญสม สุภาพันธ์ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
179. ทพญ.บุณฑริกา อู่นาท วุฒิบัตร จ.น่าน
 • ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
180. ทพญ.บุศรินทร์ กะตากูล วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
181. ทพ.ปกรณ์ ส่งศิริ วุฒิบัตร จ.อุตรดิตถ์
 • ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
182. ทพ.ปกาญจน์ กาญจนะ อนุมัติบัตร จ.นครศรีธรรมราช
 • ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
 • ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
183. ทพญ.ปจิมา ไทยธรรมยานนท์ วุฒิบัตร จ.เพชรบุรี
 • ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
184. ทพญ.ปฐมพร จงจรวยสกุล อนุมัติบัตร จ.จันทบุรี
 • ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
185. ทพ. ดร.ปภัสพงศ์ เพิ่มแสงงาม อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
186. ทพ.ปภินวิช วิพัฒนบวรวงศ์ วุฒิบัตร จ.กาฬสินธุ์
 • ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
187. ทพญ.ปรวิชยา ก่อเกียรติศิริกุล อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
188. ทพ.ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ อนุมัติบัตร จ.เชียงราย
 • ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
 • ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
189. ทพ.ประภาส วงศ์ล่ำซำ อนุมัติบัตร เขตบางรัก
 • แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
190. ทพ.ประสารพงษ์ พงษ์สามารถ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
191. ทพญ.ปริญดา เลิศพิทยาคุณ อนุมัติบัตร เขตวังทองหลาง
 • แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
 • แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
192. ทพญ.ดร.ปริยากร ชัยมงคล อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
193. ทพญ.ปรีญา สุวรรณวิฑิต วุฒิบัตร จ.ชุมพร
 • ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
194. ทพญ.ดร.ปรียดา สันติลักขณาวงศ์ อนุมัติบัตร จ.นครราชสีมา
 • ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 • แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
195. ทพ.ปวัน กอบกิจสกุล วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
196. ทพญ.ปองใจ วิรารัตน์ อนุมัติบัตร จ.นครราชสีมา
 • อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
197. ทพ.ปัญจพร นิทัศน์นรเศรษฐ์ อนุมัติบัตร จ.อุดรธานี
 • ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
 • ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
198. อ.ดร.ทพ.ปัณณ์พัฒน์ จันทร์มณี วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
199. ทพญ.ปัทมวรรณ โคนันท์ อนุมัติบัตร จ.อุตรดิตถ์
 • ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
 • ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
200. ทพญ.ปาณิศา พีรวณิชกุล อนุมัติบัตร จ.สมุทรปราการ
 • ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
201. ทพญ.ปานฤทัย นุตสถิตย์ วุฒิบัตร เขตพญาไท
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
202. ทพญ.ปิยนาฏ สงคงคา วุฒิบัตร จ.สุราษฎร์ธานี
 • ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
203. ทพ.ปิยะ ปิยะชน วุฒิบัตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 • แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
 • ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
204. ทพ.ปิยะดนัย สุธีรพงศ์พันธ์ วุฒิบัตร จ.ลำพูน
 • ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
205. ทพญ.ปิยะธิดา จิตตานันท์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
206. ทพญ.ปิโยรส สุธีรพงศ์พันธ์ อนุมัติบัตร จ.แม่ฮ่องสอน
 • ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
207. ทพ.พงศธร พู่ทองคำ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
208. ทพ.พงศ์สิน พงษ์สุภาธนานนท์ อนุมัติบัตร จ.อุบลราชธานี
 • ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
209. ทพญ.พชรศิริ ธีรนาคนาท อนุมัติบัตร เขตลาดกระบัง
 • แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
210. ทพญ.พนิตนาฎ คงกระพันธ์ วุฒิบัตร จ.สกลนคร
 • ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
211. ทพญ.พนิตา สืบสุรีย์กุล วุฒิบัตร จ.เพชรบูรณ์
 • ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
212. ทพญ.พรคณา อัศวหน้าเมือง อนุมัติบัตร เขตคลองสาน
 • แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
 • แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
213. ทพ.พรชัย จรัสเจริญวิทยา อนุมัติบัตร เขตยานนาวา
 • แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
214. ทพญ.พรณี ศุภผล วุฒิบัตร จ.สมุทรสงคราม
 • ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
215. รศ.ทพญ.พรทิพย์ ชิวชรัตน์ อนุมัติบัตร -
 • กรุงเทพมหานคร
216. ทพญ.พรทิพย์ วีรยางกูร อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
217. ทพญ.พรทิวา เสนารักษ์ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
218. ทพญ.พรพรรณ จริยวิทยากุล อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
219. ทพญ.พรพุทธิ ภัทรวุฒิพร อนุมัติบัตร จ.บุรีรัมย์
 • ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
220. ทพญ.พันตรีหญิงพรเพชร หรูจิตรวัฒนา อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
221. ทพญ.พรรณทิพย์ ดงไพบูลย์ วุฒิบัตร จ.ยโสธร
 • ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
 • ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
222. ทพญ.พรรณมาศ เอี่ยมอำนวยสุข อนุมัติบัตร เขตคันนายาว
 • แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
223. รศ.ทพญ.พรรัชนี แสวงกิจ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
224. ทพญ.พรหทัย เลียวสายทอง อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
225. ทพ.พฤทธ์ เกียรติวงศ์ อนุมัติบัตร จ.เพชรบุรี
 • ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
 • ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
226. ทพ.พลกร บูรณะประเสริฐสุข วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
227. ผศ. นาวาโทพลพิทยา วรชาติ อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 • แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
228. ทพญ.พัชรพรรณ รังษีกิจโพธิ์ วุฒิบัตร จ.นครสวรรค์
 • ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
 • ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
229. ทพญ.พัชรพิไล นิธิฤทธิไกร วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
230. ทพญ.พัลลภา หลินศุวนนท์ วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
231. ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 • แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
232. ทพญ.พิกุล ปิติกุลตัง อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
233. ทพญ.พิชญา ไชยรักษ์ อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
234. ทพญ.พิชญา ปิณฑวิรุจน์ วุฒิบัตร เขตคลองเตย
 • แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
235. ทพญ.พิชญาพร เลาหสุรโยธิน วุฒิบัตร จ.นครปฐม
 • ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 • ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
236. ทพญ.พิฐชญาณ์ อัตวีระพัฒน์ วุฒิบัตร จ.นครราชสีมา
 • ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
237. ผศ.ทพญ.ดร.พินทุอร จันทรวราทิตย์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
238. ทพญ.พิมพ์ชนก ฟูศิริ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
239. ทพญ.พิมพ์รภัส ศิริศรีสุดากุล อนุมัติบัตร จ.ลำปาง
 • ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
240. ทพญ.พิมพลักษณ์ หล่อวิริยากุล วุฒิบัตร จ.นครราชสีมา
 • ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
241. ทพญ.พิมพ์สิริ กันต์พิทยา อนุมัติบัตร เขตหนองแขม
 • แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
242. ทพญ.พิรุณ เหลืองโรจนกุล วุฒิบัตร เขตบางนา
 • แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
243. ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
244. ทพญ.พีริยา รัตนวงศ์ไพบูลย์ วุฒิบัตร เขตพญาไท
 • เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
245. ทพ.พูนเพิ่ม ภวัครานนท์ วุฒิบัตร จ.ภูเก็ต
 • ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
 • ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
246. ผศ.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
247. ทพญ.เพ็ญนภา ศรีวิชาญกุล อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
248. ทพญ.เพ็ญประภา ชิวชรัตน์ วุฒิบัตร เขตบางกอกน้อย
 • แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 • กรุงเทพมหานคร
249. ทพ.ไพฑูรย์ จินดาโรจนกุล อนุมัติบัตร เขตมีนบุรี
 • แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
250. ทพ.ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล อนุมัติบัตร เขตพญาไท
 • เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 • แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
251. ทพ.ไพศาล ชัยวัฒน์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
252. ทพญ.ภณิดา ณ สงขลา วุฒิบัตร จ.นครศรีธรรมราช
 • อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
253. ทพญ.ภัคญา ศรีทองสุข วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
254. ทพญ.ภัทรา สุมณศิริ อนุมัติบัตร จ.ลำปาง
 • ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
255. ทพ.ภาณุมาศ ผลประเสริฐ วุฒิบัตร เขตบางรัก
 • เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
256. ทพ.ภาณุรัตน์ ลิมปศิริสุวรรณ วุฒิบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
257. ทพ.ภูวดล โกศลอิทธิกุล อนุมัติบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
 • ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
258. ทพ.มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
259. ทพ.มรุต บ้านไร่ อนุมัติบัตร จ.สมุทรสาคร
 • ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
260. ทพญ.มัลลิกา รุ่งเกียรติ์สกุล วุฒิบัตร จ.มหาสารคาม
 • ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
261. รศ.ทพญ.มารศรี ชัยวรวิทย์กุล อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
262. ทพ.ยศธร ชวนเกริกกุล วุฒิบัตร จ.ตรัง
 • ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
 • แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
263. ทพญ.ยุพเรศ นิมกาญจน์ อนุมัติบัตร เขตสาทร
 • เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
 • จ.ภูเก็ต
264. ทพญ.เยาวลักษณ์ สุขทวี วุฒิบัตร จ.ลพบุรี
 • ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 • ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
265. ทพญ.รงรอง พรหมจันทร์ วุฒิบัตร จ.ยะลา
 • ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
266. ผศ.ดร.ทพญ.รชยา จินตวลากร วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
267. ทพญ.รวีวรรณ วงษ์เพชร อนุมัติบัตร จ.นครนายก
 • ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก
268. ทพญ.รัชฎา ลิ้มวัฒนพรชัย วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
269. ทพญ.รัชฎากรณ์ อิสระพัฒนะพงษ์ อนุมัติบัตร -
 • กรุงเทพมหานคร
270. ทพญ.รัชนี ประดิษฐธำรงค์ อนุมัติบัตร - (เสียชีวิต)
271. ทพญ.รัชวรรณ ตัณศลารักษ์ วุฒิบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
 • ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
272. ทพ.รัฐเขตร ตรีสุทธาชีพ วุฒิบัตร จ.พิจิตร
 • ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
 • ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
273. ทพญ.รัฐติยา ตั้งชูสกุล อนุมัติบัตร เขตสายไหม
 • แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
 • แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
274. ทพญ.รัตติยา ฉั่วเจริญ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
275. ทพญ.รัตนาภรณ์ ปิ่นทองพันธุ์ วุฒิบัตร จ.สตูล
 • ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
276. ทพญ.รัศมีจันทร์ กีรติสุขสกุล อนุมัติบัตร จ.สุรินทร์
 • ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
 • ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
277. ทพญ.รุ่งกานต์ ฑิตธิวงษ์ อนุมัติบัตร จ.กาญจนบุรี
 • ต.บ้านใต้ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
 • ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
278. ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส อนุมัติบัตร เขตบางรัก
 • แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 • แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
279. ผศ.ทพญ.ฤทัยวัลคุ์ ฐิตโสมกุล อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
280. ทพญ.ลดา ชินวัตร วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
281. ทพญ.ลลิตา ศุภนิตยานนท์ วุฒิบัตร เขตวังทองหลาง
 • แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
282. ทพญ.ลักษม์สิรี เลาหะนันท์ วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 • ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
283. ทพ.ญ.ลัดดา วินารักษ์วงศ์ อนุมัติบัตร เขตบางกอกน้อย
 • แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
284. ทพญ.ลาวัลย์ สายพรชัย วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
285. ทพ.วรเทพ ฉันทดิลก อนุมัติบัตร จ.สุพรรณบุรี
 • ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 • ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
286. ทพ.วรปรัชญ์ เชิดจอหอ วุฒิบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
287. ทพญ.วรพรรณ เลอวีน อนุมัติบัตร จ.พะเยา
 • ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
288. ทพญ.วรรณจิรา ชุติมานุตสกุล อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
289. ทพญ.วรรณดี พลานุภาพ อนุมัติบัตร เขตบางกอกน้อย
 • แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
290. ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.วรรณา สุชาโต อนุมัติบัตร เขตพญาไท
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
291. ทพญ.วรรณี ศรีตงกิม อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
292. ทพญ.วรรธิดา จิตตานนท์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
293. ทพญ.วราภรณ์ เจนวากรวงศ์ วุฒิบัตร จ.สระบุรี
 • ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
294. นส วริศรา ปูรานิธี อนุมัติบัตร จ.นครปฐม
 • ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
 • แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
295. ทพญ.วริษนันท์ ประสงค์วรานนท์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
296. ทพ.วรุฒ ทองเกิด วุฒิบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 • ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
297. ทพญ.วลัยทิพย์ เจิมวิวัฒน์กุล วุฒิบัตร เขตบางกอกน้อย
 • แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 • ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
298. ทพ.วสวัตต์ ปราณีโชติรส วุฒิบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
299. ผศ.ทพ.วัชระ เพชรคุปต์ อนุมัติบัตร - (เสียชีวิต)
300. ศ.ทพ.วัฒนะ มธุราสัย อนุมัติบัตร - (เสียชีวิต)
301. นาวาอากาศตรีวันเดช วชิรเสรีชัย วุฒิบัตร จ.เชียงราย
 • ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
302. ทพญ.วันทนีย์ พฤกษ์สว่างวงศ์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
303. ทพ.วัลลภ จันทร์สว่าง อนุมัติบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
 • เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
304. ทพ.วาที รุ่งแสงทิวากร อนุมัติบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
305. ทพญ.วารณี ลินลาวรรณ วุฒิบัตร จ.สมุทรสาคร
 • ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
306. ทพ.วิกรานต์ แสงอุบล วุฒิบัตร จ.อุดรธานี
 • ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
307. ผศ.ทพญ.วิกันดา เขมาลีลากุล อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
308. ทพญ.วิชชุดา พฤกษานุศักดิ์ วุฒิบัตร จ.เพชรบุรี
 • ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
 • ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
309. ทพ.วิทยา วสุเมธารัศมี วุฒิบัตร เขตมีนบุรี
 • แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
310. ทพ.วิทวัส มงคลชาติ วุฒิบัตร จ.นครราชสีมา
 • ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
311. ทพ.วิธวัช วงศ์สมุทร อนุมัติบัตร จ.นครศรีธรรมราช
 • ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
312. ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
313. ทพญ.วิมลทิพย์ มุทานนท์ วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
314. รศ.ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
315. ทพ.วิเศษพล สุทธิเดชานัย อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
316. ทพญ.วีณา พานิชกุล อนุมัติบัตร จ.สุโขทัย
 • ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
 • ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
317. ทพ.วีรวัฒน์ บัวเผื่อน วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
318. ทพ.วีระพล รุ่งนิศากร อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
319. ทพญ.วีรินทร์พิมล โกสุมาลย์ วุฒิบัตร จ.ราชบุรี
 • ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
320. ทพ.วุฒิ เกียรติวงศ์ อนุมัติบัตร จ.เพชรบุรี
 • ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
321. ทพ.วุฒิพงษ์ เหล่าอมต อนุมัติบัตร เขตหนองแขม
 • แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
 • แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
322. ทพ.ศรายุทธ เจียรพงศ์ปกรณ์ วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
323. ทพญ.ศรินทร ตนาวลี อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
324. ทพญ.ศรินนา ตันติธนเศรษฐ์ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
325. ทพญ.ศวิตา ศุภาโกมลนันท์ วุฒิบัตร จ.สุพรรณบุรี
 • ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
326. ทพญ.ศศธร เมลานนท์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
327. ทพญ.ศศิตา ศักดิ์ชูวงษ์ วุฒิบัตร จ.อุบลราชธานี
 • ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
328. ทพญ.ศศิธร สุธนรักษ์ อนุมัติบัตร เขตราษฎร์บูรณะ
 • แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
 • แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
329. ผศ.ทพญ.ดร.ศศิภา ธีรดิลก อนุมัติบัตร เขตพญาไท
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
330. นอ.ทพ.ศักดิ์สมุทร พรหมบุตร อนุมัติบัตร เขตธนบุรี
 • แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
331. ทพญ.ศันสนีย์ อนันต์สกุลวัฒน์ อนุมัติบัตร เขตยานนาวา
 • แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
332. ทพ.ศิริชัย ธรรมชาติอารี วุฒิบัตร เขตบางกอกน้อย
 • แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
333. ทพญ.ศิริพร พนิตจิตบุญ วุฒิบัตร จ.นครศรีธรรมราช
 • ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
334. รศ.ทพญ.ดร.ศิริมา เพ็ชรดาชัย อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
335. ทพ.ศิวกร เจียรนัย วุฒิบัตร จ.ปัตตานี
 • ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
336. ทพญ.ศิวาพร สัจเดว์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
337. ทพศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร อนุมัติบัตร จ.สมุทรปราการ
 • ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
338. ทพ.ศุภชัย เลิศนิมูลชัย อนุมัติบัตร จ.หนองคาย
 • ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
 • ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
339. ทพญ.ศุภรัสมิ์ ศักดากรกุล วุฒิบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
340. ทพญ.ศุภางค์ จารุจิตติพันธ์ วุฒิบัตร จ.สุราษฎร์ธานี
 • ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
 • ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
341. ทพญ.ศุลีกร ไกรลาศศิริ วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
 • อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
342. ทพ.สมเกียรติ ดุจหนึ่งคุณากร อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
343. รศ. พิเศษ ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
344. รศ.ทพ.สมชัย มโนพัฒนกุล อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
345. ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.สมพร เรืองผกา อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
346. ศ.ทพญ.สมรตรี วิถีพร อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
347. ทพญ.สมรพรรณ สินถาวรกุล อนุมัติบัตร จ.สุพรรณบุรี
 • ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
348. ทพญ.สมศรี กล้าจอหอ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
349. ทพ.สมศักดิ์ เจิ่งประภากร อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
350. ทพ.สมศักดิ์ กิจสหวงศ์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
351. ทพ.สมัย นครชัย อนุมัติบัตร เขตจตุจักร
 • แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
352. ทพญ.สโรชา พูลเกิด วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
353. ทพญ.สโรชินี โกศัลวิตร์ วุฒิบัตร จ.อุบลราชธานี
 • ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
354. ทพญ.สัจจพร พรรคอนันต์ วุฒิบัตร จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
355. ทพญ.สาธินี นฤปกร วุฒิบัตร จ.กระบี่
 • ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
356. ทพญ.ดร.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุล วุฒิบัตร จ.จันทบุรี
 • ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
357. ทพ.สิขเรศ ปริญญาชัยพันธ์ อนุมัติบัตร เขตทุ่งครุ
 • แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
358. ทพ.สิทธิวิชญ์ อมรพิมลธรรม อนุมัติบัตร จ.ยะลา
 • ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
359. ทพญ.สินีพรรณ เกียรติพงษ์สาร อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
360. ทพญ.สิรญาตา ศดิษฐ์ธชา อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
361. ทพญ.สิริญญา รุ่งทวีกิจ วุฒิบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
362. ทพญ.สิริญา มโนสุดประสิทธิ์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
363. ทพญ.สิริธิดา พงษ์สุพจน์ วุฒิบัตร จ.ตาก
 • ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
364. ทพญ.สิรินทิพย์ ศรีเศรษฐนิล วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
365. ทพญ.สุกัญญา วิบูลย์ศิริกุล อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
366. ทพญ.สุกัลยา ธนกิจจารุ อนุมัติบัตร จ.อุบลราชธานี
 • ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
 • ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
367. ทพ.สุชนม์ วัตรุจีกฤต อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
368. ทพญ.สุชาชิษม์ อริยะบุญศิริ วุฒิบัตร เขตลาดกระบัง
 • แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
369. ทพญ.สุชาดา หลิมศิริวงษ์ วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
370. ทพญ.สุดารัตน์ ถือพุทธ วุฒิบัตร จ.พัทลุง
 • ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
371. ทพ.สุทธิ มาลัยวิจิตรนนท์ อนุมัติบัตร จ.ลพบุรี
 • ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
 • ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
372. ทพญ.สุทิวา เบญจกุล อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
373. ทพญ.สุธาทิพย์ สมพรหม (จงบรรดาล) วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
 • ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
374. อ.ทพญ.สุธาภา ศรีอรุโณทัย อนุมัติบัตร เขตทุ่งครุ
 • แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
375. ทพญ.สุธีตา ดิสถาพร อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
376. ทพญ.สุบงกช ทองกุม วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
377. ทพญ.สุปราณี ดีเสมอ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
378. รศ.ทพญ.สุปาณี สุนทรโลหะนะกูล อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
379. ผศ.ดร.ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
380. ทพญ.สุพิชชา สวัสดีมงคล วุฒิบัตร -
 • กรุงเทพมหานคร
 • แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
381. ทพ.สุภชัย เกียรติสกุลทอง วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
382. ผศ.ทพญ.สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
383. ทพญ.สุภา จันทะเสน วุฒิบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
384. ทพญ.สุภีพันธุ์ บุณยรัตนสุนทร วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
 • ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
385. ทพ.สุมิตร สูอำพัน วุฒิบัตร จ.เชียงราย
 • ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
 • ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
386. ทพ.สุรจิต สมงาม วุฒิบัตร จ.เพชรบูรณ์
 • ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
387. รศ.ทพ.สุรชัย เดชคุณากร อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
388. ทพ.สุรัฐ กนกกุลชัย วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • จ.ปทุมธานี
 • กรุงเทพมหานคร
389. ทพญ.สุลัยนี ก่อกิจสวัสดิ์ อนุมัติบัตร เขตยานนาวา
 • แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
390. ร.ศ.ทพญ.ดร.สุวรรณี ลัภนะพรลาภ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
391. ทพ.สุวิทย์ ไทยธรรมยานนท์ วุฒิบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
392. ทพญ.สุหัชชา เมธีวรกุล วุฒิบัตร จ.สระบุรี
 • ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
393. ทพญ.โสภิต รัตนสุมาวงศ์ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
394. ทพญ.หทัยชนก เจริญยิ่ง อนุมัติบัตร เขตห้วยขวาง
 • แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
395. ทพญ.หทัยชนก เจริญพงศ์ อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
396. ทพญ.หทัยรัตน์ รื่นอารมณ์ วุฒิบัตร จ.นครปฐม
 • อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
 • เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
397. ทพญ.หนึ่งฤทัย ยอดทอง วุฒิบัตร จ.นครศรีธรรมราช
 • ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
398. ทพญ.หัสมนัญ เฉลิมวงศ์ วุฒิบัตร จ.ลำพูน
 • ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
399. ทพญ.อกนิษฐ์ อู่รังสิมาวงศ์ วุฒิบัตร จ.สระบุรี
 • ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
 • ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
400. ทพญ.อธิชาต์ ตันวีระชัยสกุล อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
401. ทพ.ดร.อธิวัฒน์ หัสดาลอย อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
402. ทพญ.อนงค์นาถ นันทสุขเกษม วุฒิบัตร จ.สมุทรปราการ
 • ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
403. ทพ.อภิชาต วีรวัฒนาธิกุล อนุมัติบัตร เขตทุ่งครุ
 • แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
 • ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
404. ทพ.อภิเชษฐ์ ชัยยงค์สิริเสริญ อนุมัติบัตร เขตประเวศ
 • แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
 • แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
405. ทพญ.อภิสรา ธรรมาภิวันท์ อนุมัติบัตร จ.อุบลราชธานี
 • ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
406. ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
407. ทพญ.อมรรัตน์ ไชยวงศ์ วุฒิบัตร จ.ลำพูน
 • ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
408. ทพญ.อมรรัตน์ มโนสุดประสิทธิ์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
409. ทพญ.อรทัย (เมรชา) วัชรินทร์พร วุฒิบัตร จ.ปัตตานี
 • ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
410. ทพ.อรรถวุฒิ พฤฒิวรนันทน์ อนุมัติบัตร จ.อุตรดิตถ์
 • ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
 • ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
411. ทพญ.อรวีย์ ปิยะศิริโสฬส วุฒิบัตร จ.นครศรีธรรมราช
 • ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
412. ทพญ.อรอุมา สันติสุขนิรันดร์ วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
413. ทพญ.อรุณี ทิพย์ถาวรนูกูล อนุมัติบัตร จ.จันทบุรี
 • ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
414. ทพญ.อักษรินทร์ วสุเมธารัศมี วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
415. ทพญ.อังคณา จิรจิตการุณ วุฒิบัตร เขตคลองเตย
 • แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
 • แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
416. ทพญ.อัจฉรา มโนมัยพิบูลย์ อนุมัติบัตร เขตธนบุรี
 • แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 • เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
417. ทพญ.อัจฉริยพร ภูมิภัทรสวัสดิ์ (ร้านจันทร์) อนุมัติบัตร จ.ศรีสะเกษ
 • ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
418. ทพญ.อัญชลิกา สงวนดีกุล วุฒิบัตร จ.นครนายก
 • ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
419. ทพญ.อัญญานี แสงหิรัญสุข วุฒิบัตร เขตห้วยขวาง
 • แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
420. ทพ.อาทิตย์ สิทธิพรชัย วุฒิบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
421. ทพญ.อาวีคุณ ธนะสารสมบูรณ์ วุฒิบัตร จ.มหาสารคาม
 • ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
422. ทพ.อำนาจ ลิขิตกุลธนพร อนุมัติบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
 • ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
423. รศ.ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพร อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
424. ทพ.อุดมศักดิ์ ลิขิตมงคลสกุล อนุมัติบัตร จ.เพชรบุรี
 • ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
425. ทพญ.อุไรวรรณ วิเศษศักดิ์สันติ อนุมัติบัตร - (เสียชีวิต)
426. ผศ.ทพ.เอกชัย ชุณหชีวาโฉลก อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
427. ทพ.เอกชัย คล้ายทอง วุฒิบัตร จ.เลย
 • ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
428. ทพ.เอกพงศ์ รำไพ วุฒิบัตร จ.สุราษฎร์ธานี
 • ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
429. ทพ.เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
430. ทพ.โอภาศ วิวัฒน์วรกุล อนุมัติบัตร จ.นครนายก
 • ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก